84 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
att utgå från
to assume; to start from
(en) bruttonationalprodukt (BNP)
(a) Gross Domestic Product (GDP)
(ett) mått
(a) measure
(en) invånare
(an) inhabitant
att stå för
to stand for, to be responsible for
(en) befolkning
(a) population
(ett) samband
(a) connection
(ett) välmående
(a) wellbeing
enligt
according to
(en) köpkraftsjustering
(a) purchasing power parity
att ta hänsyn till
to take into consideration
att ange
to report, to state
lavinartat
like an avalanche
(en) tillväxt
(a) growth
missvisande
misleading, deceptive
(en) fattigdom
(a) poverty
att utgöra
to constitute, to make up
att klara sig
to get by, to make do
helskinnad
unhurt, wholeskinned
(en) järnmalm
(an) iron ore
naturskön
scenic
(en) naturtillgång
(a) natural asset
(ett) kärnkraftverk
(a) nuclear power plant
(en) gasfyndighet
(a) gas deposit
att försörja
to support, to sustenate, to provide for
självförsörjande
self-sufficient
varav
whereof, one of which, out of which
(en) råolja
(a) crude oil, (a) petroleum
(en) intäkt
(an) income, (a) revenue
(en) bristvara
(a) scarce commodity
(en) knutpunkt
(a) hub, (a) junction, (a) node
(en) näring
(an) industry/business
(en) by
(a) village
bergig
mountainous
(ett) kungarike
(a) kingdom
(en) näringsgren
(a) branch of industry
(en) oljeraffinering
(an) oil refining
att förädla
to refine
(en) matförädling
(a) food refinement
(ett) jordbruk
(an) agriculture, (a) farming
(ett) överskott
(an) excess, (a) redundancy
(en) väderkvarn
(a) windmill
(ett) läkemedel
(a) drug, medicine
att synas
to be seen
(en) förbundsstat
(a) federal state, (a) federation
främst
mainly, principally
att bekosta
to fund
(ett) försvar
(a) defense
(en) inkomstskatt
(an) income tax
att knipa
to fetch, to take
fattig
poor
att drivas
to be driven
(ett) svavel
(a) sulfur
(ett) fosfat
(a) phosphate
flytande
liquid
(en) moms
(a) VAT, (a) sales tax
(en) regering
(a) government
att bistå
to aid, to relieve
(en) kassa
(a) fund, (a) purse, (a) treasury
(en) arbetslöshet
(an) unemployment
välbärgad
wealthy, well-off
storslagen
grand, grandiose, magnificent
välbesökt
frequently visited, much-traveled
tätbefolkad
densely populated
(en) lilleputtstat
(a) very small sovereign state
(en) yta
(an) area, (a) surface
stadigt
steadily
genomsnittlig
average
att dela med
to divide by
det visar sig att
it turns out that
Internationella valutafonden
International Monetary Fund
(en) hänsyn
(a) consideration, (a) regard
(en) utlandshandel
(a) foreign trade
beroende av
dependent on
(ett) grannland
(a) neighboring country
(en) fjärdedel
(a) fourth: 1/4
att bero på
to depend on
ända sedan
ever since
att bestå av
to consist of
så kallad
so called
(en) tjänstesektor
(a) service sector
varken... eller
neither... nor
att ge klirr i kassan
to generate income
(en) förgrening
(a) branch/(a) fork