Level 14 Level 16
Level 15

Fare acquisti


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kasa
ombrello
baggu
borsa
saihu
portafoglio
oshikko wo shi masu
fare pipì
watashi wa ... nakutewa ikemasen
devo
atarashii desu
è nuovo
hurui desu
è vecchio (oggetto)
shimatte i masu
essere chiuso
aitei masu
essere aperta
atarashii shatsu ga hoshii desu ka?
vuoi una camicia nuova?
kare wa sono aoi zubon wo hoshigatte i masu
vuole i pantaloni blu
watashi wa sono midori no suka-to ga hoshii desu
voglio la gonna verde
nani wo kaitai desu ka?
cosa vuoi comprare?
watashi wa fuku wo kaitai desu
voglio comprare dei vestiti
ginkou wa aitei masu
la banca è aperta
watashi wa kasa wo kawanakuteha ikemasen
devo comprare un ombrello
watashi wa oshikko wo shinakutewa ikemasen
devo fare pipì