Level 2 Level 4
Level 3

Verloren im Weltraum


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
denshano eki wa doko desu ka?
wo ist der Bahnhof?
kouen wa asoko desu
der Park ist da drüben
watashitachi wa mondai ga ari masu
wir haben ein Problem
watashi tachi wa michi ni mayoimashita
wir haben uns verirrt
anata wa chizu wo mottei masu ka?
hast du eine Landkarte?
watashi wa gaikokujin desu
ich bin Ausländer
watashi wa sukoshi konran shimashita
ich bin ein bisschen durcheinander
anata wa doko ni iki masuka?
wohin gehst du?
kanojo wa gekijou ni i masu
sie geht ins Theater
watashi wa gekijou wo mitsuketai desu
ich möchte das Theater finden