Level 14 Level 16
Level 15

За припасами


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kasa
зонт
baggu
сумка
saihu
кошелёк
oshikko wo shi masu
пИсать
watashi wa ... nakutewa ikemasen
я должен ... ; мне нужно ...
atarashii desu
новый
hurui desu
старый (вещи)
shimatte i masu
быть закрытым
aitei masu
быть открытым
atarashii shatsu ga hoshii desu ka?
хочешь ли ты новую рубашку?
kare wa sono aoi zubon wo hoshigatte i masu
он хочет синие брюки
watashi wa sono midori no suka-to ga hoshii desu
я хочу зелёную юбку
nani wo kaitai desu ka?
что ты хочешь купить?
watashi wa fuku wo kaitai desu
я хочу купить одежду
ginkou wa aitei masu
банк открыт
watashi wa kasa wo kawanakuteha ikemasen
я хочу купить зонт
watashi wa oshikko wo shinakutewa ikemasen
мне нужно попИсать