Level 18 Level 20
Level 19

Love and Hate


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
watashi no ani wa daigaku de benkyou shite i masu
my (older) brother studies at university
watashi no musume wa youchien ni ittei masu
my daughter goes to kindergarten
kare wa nani wo suru koto ga daisuki desu ka?
what does he love doing?
nani ni kyoumi ga ari masu ka?
what are you interested in?
kare wa shinbun wo yomu no ga kirai desu
he hates reading the newspaper
geijutsu ni kyoumi ga ari masu ka?
are you interested in art?
kare wa gogaku ni kyoumi ga ari masu
he's interested in languages
watashi no kanojo wa geijutsu to ongaku ga kirai desu
my girlfriend hates art and music
watashi tachi no haha wa itsumo nyu-su wo mi masu
our mom always watches the news