Level 2 Level 4
Level 3

Lost in Space


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
denshano eki wa doko desu ka?
where is the train station?
kouen wa asoko desu
the park is over there
watashitachi wa mondai ga ari masu
we have a problem
watashi tachi wa michi ni mayoimashita
we have lost our way
anata wa chizu wo mottei masu ka?
do you have a map?
watashi wa gaikokujin desu
I'm a foreigner
watashi wa sukoshi konran shimashita
I'm a little confused
anata wa doko ni iki masuka?
where are you going?
kanojo wa gekijou ni i masu
she's going to the theater
watashi wa gekijou wo mitsuketai desu
I want to find the theater