Level 3 Level 5
Level 4

Learn Consonants


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ka
kha
ga
gha
nga
cha
ccha
ja
jjha
nja
ta
tta
da
dda
nah
tha
ttha
dha
ddha
na
pa
pha
ba
bha
ma
ya
rha
la
va
sha
ssha
sa
ha
lla
zha
ra