Level 5 Level 7

78 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
punctuate
نشان گذاری کردن؛ اتفاق افتادن در فواصل زمانی، نقطه گذاری کردن ، تاکید کردن .
span
گستردگی؛ پوشش؛ گسترده کردن، فاصله معین
compelling
متقاعد کننده؛ وادار کردن؛ مجبور کردن
contention
مشاجره؛ مباحثه
jerky
نامنظم رونده ، تشنجی، متناوب؛ مرتبط با حرکات کوتاه و ناگهانی یا فرد یا چیزی که به این شکل رفتار میکنه
specimen
نمونه ای از یک گونه خاص an example regarded as typical of its class
glimpse
نگاه سریع؛ نگاه اجمالی کردن
stick
چوب؛ عصا؛ چسب چسباندن ،نصب کردن ،الصاق کردن
clog
مانع؛ مسدود کردن یا شدن، لخته شدن
squeeze
فشاردادن چیزی با انگشتان؛ دوست دختر یا پسر کسی؛ به زور جا دادن
ration
جیره ، مقدار جیره روزانه ، سهم، خارج قسمت، سهمیه، جیره بندی کردن، سهمیه بندی کردن
discord
اختلاف بین افراد؛ ناسازگار بودن (با مردم)؛ مخالف بودن با مردم، ناسازگاری، اختلاف، دعوا، نزاع،
strife
نزاع؛ کشمکش؛ ستیزه؛ تقلا
resort
مکانی برای تعطیلات که بین افراد شناخته شده است؛ متوسل شدن به چیزی برای رفع سختی؛ ملجا، پناهگاه ، پاتوق، ملاقات مکرر، رفت و آمد مکرر، دوباره مرتب کردن؛
rudimentary
ابتدایی؛ اولیه
undermine
تحلیل بردن؛ آسیب زدن یا ضعیف کردن چیزی با آهستگی
equinox
نقطه اعتدال
reckon
روز چیزی حساب کردن؛ حساب پس دادن
secular
دنیوی
municipal
شهری؛ شهرداری
conqueror
فاتح
seize
تصاحب کردن؛ غصب کردن
spoil
غنیمت؛ تاراج؛ از بین بردن؛ خراب کردن
sacred
مقدس
pilgrimage
زیارت؛ زیارت رفتن
ingenuity
نبوغ؛ استعداد
relentless
به شکل سختگیرانه ای بدون وقفه؛ پیوسته
consciousness
هوشیاری
busyness
اشتغال
domestic
خانگی؛ اهلی؛ خانوادگی؛ خدمتکار خونه
tactful
با نزاکت
bleach
سفیدکننده؛ سفید کردن؛ تمیز و استریلیزه کردن
whiten
سفید کردن یا سفید شدن
mitigate
تسکین دادن؛ کم کردن در و سختی
last resort
آخرین شانس
paramount
مهمتر از هر چیز دیگه؛ برترین
devise
درست کردن؛ اختراع کردن؛ بخشیدن چیزی (ملک) به کسی در وصیت نامه؛ عبارتی در وصیتنامه که ملکی به کسی بخشیده می شود.
pocket
جیب؛ جیبی؛ به جیب زدن
seagrass
علف دریایی
mangrove
نوعی گیاه از خانواده شاه پسند
vicinity
مجاورت؛ نزدیکی؛ همسایگی
smother
خفه کردن
alga
جلبک
onset
شروع چیزی که ناخوشایند هست.
lobster
خرچنگ
vintage
محصول؛ شراب با کیفیت بالا؛ سال یا مکانی که شراب با کیفیت بالا تولید شده
counterpart
همتا
varnish
جلا؛ صیقل؛ جلا زدن به؛ صیقل دادن
eardrum
پرده گوش
intent
قصد؛ عمد
applaud
کف زدن؛ تحسین کردن
blow away sth
شکست دادن کسی یا چیزی در رقابت
greenhouse
گلخانه
nibble (away) at sth
کاهش دادن چیزی به آهستگی
hydroponics
فرایند پرورش گیاه در آب، ماسه، سنگریزه یا پرلیت با مواد معدنی اضافه شده اما بدون خاک
touch on sth
صحبت کردن مختصر در مورد چیزی
mineralize
معدنی کردن
grind
ساییدن؛ خرد کردن
gastrolith
سنگ های ریزی که پرنده ها بای هضم غذا می بلعند
ingest
قورت دادن؛ بلعیدن
digest
خلاصه؛ هضم کردن؛ هضم شدن
satisfactory
رضایتبخش
prism
منشور
spiritual
روحانی؛ معنوی؛ غیرمادی
chromatic
رنگی
optic
مربوط به چشم و دیدن
marvel
فرد یا شیء شگفتی ساز؛ حیرت زده شدن
disclaimer
عبارتی که در اون چیزی رو (مسئولیت) انکار میکنن
culminate
به اوج رسیدن
sedentary
مقیم در یکجا؛ غیرمهاجر
provoke
تحریک کردن؛ برانگیختن
prowess
سلحشوری در میدان جنگ؛ مهارت در یک زمینه خاص
ally
متحد؛ دوست؛ متحد کردن
monarchy
سلطنت
proximity
نزدیکی؛ مجاورت
observance
زیر نظر گرفتن چیزی؛ مراعات کردن یا رعایت چیزی (مثلا قانون)
cult
مکتب فکری؛ آیین دینی
merchant
تاجر؛ بازرگان