1
Ready to learn
Les 1 Hallo, ik ben Sofie van Delft
2
Ready to learn
Les 2 Uit welk land kom je?
3
Ready to learn
Les 3 Overal spreekt men Nederlands
4
Ready to learn
Les 4 Leren, leren, leren
5
Ready to learn
Les 5 Hoe laat sta je op?
6
Ready to learn
Les 6 Boodschappen doen
7
Ready to learn
Les 7 Moet je de teksten uit je hoofd leren?
8
Ready to learn
Les 8 Eet smakelijk!
9
Ready to learn
Les 9 De brug was open
10
Ready to learn
Les 10 Een heerlijk klimaat
11
Ready to learn
Les 11 Hoe wonen jullie?
12
Ready to learn
Les 12 Anders nog iets, mevrouw?
13
Ready to learn
Les 13 Hoe kom ik daar?
14
Ready to learn
Les 14 De papieren
15
Ready to learn
Les 15 Een druk weekend
16
Ready to learn
Les 16 Pasje kwijt
17
Ready to learn
Les 17 Met dokter Jansen: wat is er aan de hand?
18
Ready to learn
Les 18 Oma's wil is wet
19
Ready to learn
Les 19 De leukste reis
20
Ready to learn
Les 20 Een avondje uit
21
Ready to learn
Les 21 De kaart van Nederland
22
Ready to learn
Les 22 Het huishouden: iemand moet het doen
23
Ready to learn
Les 23 Het woord is aan jou!
24
Ready to learn
Les 24 De tijden veranderen
25
Ready to learn
Les 25 Op je gezondheid!
26
Ready to learn
Les 26 Naar school
27
Ready to learn
Les 27 Feest vieren
28
Ready to learn
Les 28 Politie: die pet past ons allemaal
29
Ready to learn
Les 29 Vragenlijst Vrije tijd
30
Ready to learn
Les 30 Wat moet ik doen als ik ziek ben?
31
Ready to learn
Les 31 De Randstad
32
Ready to learn
Les 32 Opinie en debat
33
Ready to learn
Les 33 Werk vinden in Nederland
34
Ready to learn
Les 34 De Nederlandse bevolking
35
Ready to learn
Les 35 Bedankt voor het wachten!
36
Ready to learn
Les 36 Stad onder de grond
37
Ready to learn
Les 37 Afdeling Burgerzaken
38
Ready to learn
Les 38 Twaalf provincies
39
Ready to learn
Les 39 Hoi met mij
40
Ready to learn
Les 40 Een blik op de geschiedenis
41
Ready to learn
Les 41 Wie heeft de meeste macht?
42
Ready to learn
Les 42 Ik ga jullie iets vertellen over …
43
Ready to learn
Les 43 Het slotdebat