Level 5 Level 7
Level 6

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be brought together
bir araya getirmek
write up
yazıya dökmek,güncellemek,detaylarıyla anlatmak
be kept away
uzak durmak
lose out
zarara uğramak,yenilmek,kaybetmek
put off
ertelemek,vazgeçirmek,(elbise vb)çıkarmak
make away with
-i alıp götürmek,yürütmek
go by
önünden geçip gitmek
call in
çağırmak,iadesini istemek,tedavülden kaldırmak
be held out
-e dayanmak,katlanmak
put in
içeri girmek,içeri sokmak