Level 3 Level 5
Level 4

海陸腔-12生肖牛基礎詞彙級(客華對應全部)


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
牛(名詞)
頑皮
牛(形容詞)
牛頭
牛頭
一頭牛
一條牛
牛角
牛角
牛腳
牛腳
牛蹄
牛蹄
眼睛
目珠
眼珠
目珠仁
牛眼睛
牛目珠
鼻子
鼻空
牛鼻
牛鼻空
舌頭
舌嫲
公牛
牛牯
母牛
牛嫲
小牛
牛子
牛肉
牛肉
牛皮
牛皮
牛肚
牛肚
養牛的地方
牛竇
養牛的地方、柵欄
牛欄
牛性
牛性
姓牛
姓牛
龍眼
牛眼
龍眼的果核。
牛眼核
龍眼樹
牛眼樹
龍眼花
牛眼花
龍眼肉
牛眼肉
龍眼蜜
牛眼蜜
牛瘟
牛瘟
彼此互鬥攻擊
牛相鬥
牛頭馬面
牛頭馬面
牛血
牛血
牛吼叫
牛叫
黃牛
赤牛
鬥牛
鬥牛
很頑皮
當牛
牽牛
牽牛
水牛
水牛
黃牛
黃牛
牧牛
掌牛
好互鬥攻擊
好鬥牛
說大話、出風頭者。
沙鼻牛
牛尾
牛尾
睪丸
核卵
牛睪丸
牛核卵
放牛
放牛
放牛吃草
放牛食草
地牛
地牛
一種搬運貨車。
鐵牛仔
鐵牛車
鐵牛車
土牛
土牛
土牛溝
土牛溝
牛排
牛排
牛脾氣
牛脾氣
牛魔王
牛魔王
牛頓
牛頓
牛奶
牛乳
牛奶糖
牛乳糖
牛車
牛車
牛仔褲
牛仔褲
牛筋
牛筋
牛油
牛油
乳牛
乳牛
肉牛
肉牛
宰殺
殺牛
㓾牛
牛毛
牛毛
牽牛花
牽牛花
山龍眼
山牛眼
細牛仔
細牛仔
小公牛
水牛牯
掌牛哥仔
掌牛哥仔
牛屎
牛屎