1113 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acquis communautaire
AB Müktesebatı
blockade
abluka
public sale
açık arttırma
high seas patrol
açık deniz devriyesi
high seas
açık denizler
hot pursuit at the high seas
açık denizlerde kesintisiz takip
public hearing
açık duruşma
express permission
açık izin
express recognition
açık tanıma
clear and imminent danger
açık ve yakın tehlike
manifestly ill-founded
açıkça dayanaktan yoksun
clarity and predictability
açıklık ve öngörülebilirlik
justice
adalet
in the interest of justice
adaletin tecellisi
kidnapping
adam kaçırma
homicide
adam öldürme
nomination
aday gösterme
ordinary offence
adi suç
ordinary partnership
adi şirket
just satisfaction
adil tatmin
just satisfaction
adil tazmin
fair trial
adil yargılama
right to fair trial
adil yargılanma hakkı
judicial
adli
judicial documents
adli belgeler
judicial error
adli hata
judicial police
adli kolluk
judicial fine
adli para cezası
criminal record
adli sicil
judicial recess
adli tatil
forensic medicine
adli tıp
legal aid
adli yardım
request for legal assistance
adli yardım talebi
judicial assistance
adli yardımlaşma
amnesty
af
pardon
af
Assize Court
Ağır Ceza Mahkemesi
heavy imprisonment
ağır hapis cezası
grave violation
ağır ihlal
matter of aggravation
ağırlaştırıcı sebep
aggravated life imprisonment
ağırlaştırılmış ömür boyu hapis
family reunification
aile birleşimi
right to family reunification
aile birleşimi hakkı
right to respect for family life
aile yaşamına saygı hakkı
contract
akit
contracting parties
âkit taraflar
assignment of claims
alacağın temliği
credit
alacak
right to claim
alacak hakkı
creditor
alacaklı
fraud
aldatma
publicity
aleniyet
retention
alıkoyma
subdivision
alt bölüm
to remit
alt derece mahkemeye geri göndermek
descendant
altsoy
turn-key
anahtar teslim
constitution
anayasa
Constitutional Court
Anayasa Mahkemesi
constitutional jurisdiction
anayasa yargısı
unconstitutionality
anayasaya aykırılık
agreement
anlaşma
joint stock company
anonim şirket
treaty
antlaşma
right to withdraw from treaty
antlaşmadan çekilme hakkı
law of treaties
antlaşmalar hukuku
conflict of treaties
antlaşmaların çatışması
acceptance of a treaty
antlaşmanın kabul edilmesi
ratification of a treaty
antlaşmanın onaylanması
approval of a treaty
antlaşmanın uygun bulunması
accession to a treaty
antlaşmaya katılma
to be party to a treaty
antlaşmaya taraf olma
interlocutory decision
ara karar
mediation
arabuluculuk
land tax
arazi vergisi
rebel
asi
deserter
asker kaçağı
military justice
askeri yargı
suspension
askıya alma
principal offender
asli fail
criminal court of first instance
asliye ceza mahkemesi
judge of first instance courts
asliye hâkimi
civil court of first instance
asliye hukuk mahkemesi
degrading treatment
aşağılayıcı muamele
appointment
atama
ceasefire agreement
ateşkes anlaşması
imputed offence
atılı suç
extra-atmospheric space
atmosfer dışı uzay
Court of Justice of the European Union
Avrupa Birliği Adalet Divanı
European Union Law
Avrupa Birliği Hukuku
European Union citizen
Avrupa Birliği vatandaşı
European Court of Human Rights
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
European Convention on Human Rights
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
European Civil Service Tribunal
Avrupa Kamu Hizmeti Mahkemesi
attorney-at-law
avukat
legal assistance
avukat yardımı
defect
ayıp
real rights
ayni haklar
privilege
ayrıcalık
nondiscrimination
ayrımcılık yapmama
minority
azınlık
dismissal
azil
independent and impartial court/tribunal
bağımsız ve tarafsız mahkeme
independence
bağımsızlık
declaration of independence
bağımsızlık ilanı
immunity
bağışıklık
impoundment
bağlama
port of registry
bağlama limanı
dependent territory
bağlı toprak
dependants
bakmakla yükümlü olunan kişiler
bank loan
banka kredisi
banking transactions
bankacılık işlemleri
banking secrecy
bankacılık sırları
shelter
barınak
port of emergency
barınma limanı
simple majority
basit çoğunluk
under duress
baskı altında
preamble
başlangıç
title
başlık
preliminary issue
bekletici mesele
municipality
belediye
mayor
belediye başkanı
municipal council
belediye meclisi
document
belge
subparagraph
bent
to be acquitted
beraat etmek
acquittal
beraat kararı
declaration
beyanname
notification
bildirim
obligation to inform
bilgilendirme yükümlülüğü
jurisprudence
bilimsel içtihat
expert
bilirkişi
expert-witness
bilirkişi tanık
hearing of expert
bilirkişinin dinlenmesi
individual application
bireysel başvuru
individual migration
bireysel göç
primary source
birincil kaynak
league
birlik
contigious zone
bitişik bölge
strait
boğaz
assumption of obligation
borcun nakli
obligation
borç
law of obligations
borçlar hukuku
code of obligations
borçlar kanunu
insolvency
borçlarını ödeyememe durumu
debtor
borçlu
port of delivery
boşaltma limanı
decision of reversal
bozma kararı
regional international law
bölgesel uluslararası hukuk
chapter
bölüm
division
bölüm
section
bölüm
exequatur
buyrultu
fixture
bütünleyici parça
Grand Chamber
Büyük Daire
relinquishment in favour of the Grand Chamber
Büyük Daire lehine yargı yetkisinden feragat
referral to the Grand Chamber
Büyük Daire'ye gönderme
coercion
cebir
reply petition
cevap dilekçesi
penalty
ceza
criminal proceedings
ceza davası
criminal law
ceza hukuku
sentence
ceza hükmü
execution of sentence
ceza hükmünün infazı
remission
ceza indirimi
criminal code
ceza kanunu
penalty clause
ceza koşulu
criminal proceedings
ceza yargılamaları
mutual assistance in criminal matters
cezai konularda karşılıklı adli yardımlaşma
criminal sanction
cezai yaptırım
criminal procedure
cezai yargılama usulü
imposition of penalty
cezalandırma
consolidation of penalties
cezaların birleştirilmesi
sentencing
cezanın belirlenmesi
to convert a sentence
cezanın çevrilmesi
suspension of the penalty
cezanın ertelenmesi
to commute a sentence
cezanın hafifletilmesi
suspension of execution of a penalty
cezanın infazının ertelenmesi
impunity
cezasız bırakma
bodily harm
cismani zarar
felony
cürüm
subpoena
çağrı kağıdı
summons
çağrı kağıdı
employee
çalışan
work permit
çalışma izni
abstention
çekimser oy
reservation
çekince
to make a reservation
çekince koymak
letter of reservation
çekince mektubu
impermissible reservation
çekince yasağı
adversarial proceedings
çekişmeli yargılama
adversarial procedure
çekişmeli yargılama usulü
conflict of interest
çıkar çatışması
port of departure
çıkış limanı
dual citizenship
çifte vatandaşlık
double taxation
çifte vergilendirme
return of child
çocuğun iadesi
rights of the child
çocuk hakları
child labour
çocuk işçiliği
child abduction
çocuk kaçırma
juvenile court
çocuk mahkemesi
juvenile delinquency
çocuk suçluluğu
juvenile judge
çocuk yargıcı
majority
çoğunluk
multilateral treaty
çok taraflı antlaşma
multinational corporation
çok uluslu şirket
multiple nationality
çok uyrukluluk
permanent domicile
daimi ikamet
chamber
daire
advisory jurisdiction
danışma görüşü verme yetkisi
Council of State
Danıştay
Advocate General of the Council of State
Danıştay Başsavcısı
action
dava
to commence an action
dava açmak
capacity to sue
dava ehliyeti
right to action
dava hakkı
claimant
davacı
waiver of claim
davadan feragat
consolidation of cases
davaların birleştirilmesi
defendant
davalı
abatement of action
davanın düşmesi
merits of the case
davanın esası
expansion of claims
davanın genişletilmesi
rectification
davanın ıslahı
acceptance of an action
davanın kabulü
transfer of an action
davanın nakli
dismissal of an action
davanın reddi
request for referral of the judgment
davanın sevk edilmesi
intervention
davaya katılma
standing to sue
davaya taraf olma ehliyeti
exceptio
def'i
motion for amendment
değişiklik önergesi
evidence
delil
evidentiary
delil niteliğinde
supervision
denetim süresi
probation
denetimli serbestlik
maritime zone
deniz yetki alanı
piracy
deniz haydutluğu
maritime law
deniz ticaret hukuku
freedom of the seas
denizlerin serbestisi
principle of the freedom of the seas
denizlerin serbestliği ilkesi
depositary (State)
depoziter (devlet)
association
dernek
freedom of association
dernek kurma özgürlüğü
derogation
derogasyon
State official
devlet görevlisi
State succession
devlet halefiyeti
State property
devlet malı
civil servant
devlet memuru
State secret
devlet sırrı
State agent
devlet temsilcisi
State practice
devlet uygulaması
crime against the State
devlete karşı suç
State inheritance
devletin mirasçılığı
recognition of a State
devletin tanınması
public international law
devletler genel hukuku
private international law
devletler özel hukuku
nationalization
devletleştirme
transferee
devralan
to take over
devralmak
transferor
devreden
peaceful use of outer space
dış uzayın barışçıl kullanımı
right to petition
dilekçe hakkı
freedom of religion and conscience
din ve vicdan özgürlüğü
decision of persistence
direnme kararı
birth certificate
doğum belgesi
immunity
dokunulmazlık
inviolability
dokunulmazlık
waiver of immunity
dokunulmazlıktan vazgeçme
freedom of movement
dolaşım serbestisi
indirect responsibility
dolaylı sorumluluk
indirect investment
dolaylı yatırım
friendly settlement
dostane çözüm
good offices
dostane girişim
hearing
duruşma
trial judge
duruşma hâkimi
minutes of the hearing
duruşma tutanağı
regulatory and supervisory authorities
düzenleyici ve denetleyici kurumlar
irregular migrant
düzensiz göçmen
acquisition
edinim
qualification
ehliyet
capacity
ehliyet
accessory
eklenti
joint ownership
elbirliği mülkiyeti
electronic signature
elektronik imza
seizure
elkoyma
ordinance
emirname
property tax
emlak vergisi
precedent
emsal karar
majority
erginlik
early retirement
erken emeklilik
premature recognition
erken tanıma
postponed surrender
ertelenmiş teslim
fundamental error
esaslı hata
material breach
esaslı ihlal
restitution in kind
eski hale getirme
property
eşya
principle of effectiveness
etkililik ilkesi
host country
ev sahibi ülke
adoption
evlat edinme
marriage
evlenme
perpetrator
fail
active personality principle
faile göre kişisellik ilkesi
chapter
fasıl
waiver
feragat
accessory rights
feri haklar
renunciation
feshetme
renouncement
fesih
withdrawal
fesih
denouncement
fesih ihbarı
summary of proceedings
fezleke
paragraph
fıkra
action
fiil
capacity to act
fiil ehliyeti
actual service period
fiili hizmet süresi
de facto government
fiili hükümet
de facto recognition
fiili tanıma
intellectual property rights
fikri haklar
desertion
firar
fugitive
firari
incorporeal property
gayri maddi mal
interest of default
gecikme faizi
invalidity
geçersizlik
interim decision
geçici karar
provisional article
geçici madde
provisional entry into force
geçici olarak yürürlüğe girme
temporary allegiance
geçici sadakat
request for provisional arrest
geçici tutuklama talebi
retroactivity
geçmişe yürürlük
statement of income
gelir beyannamesi
income tax
gelir vergisi
register of ship
gemi sicili
public morality
genel ahlak
general debate
genel görüşme
General Court
Genel Mahkeme
universal suffrage
genel oy hakkı
public health
genel sağlık
general act
genel senet
circular
genelge
motion of censure
gensoru önergesi
genuine link
gerçek bağ
natural person
gerçek kişi
reasoning
gerekçe
justification
gerekçelendirme
reasoned judgement
gerekçeli hüküm
due care
gerekli dikkat
due diligence
gerekli özen
in due form
gerekli şekle uygun
revocation
geri alma
non-refoulement principle
geri göndermeme ilkesi
readmission agreement
geri kabul anlaşması
non-retroactivity
geriye yürümezlik
introduction
giriş
closed hearing
gizli duruşma
latent damage
gizli hasar
confidentiality
gizlilik
migration
göç
emigrant
göçmen
immigrant
göçmen
immigrant certificate
göçmen belgesi
migrant worker
göçmen işçi
smuggling of migrants
göçmen kaçakçılığı
open skies
göklerin serbestliği
sending State
gönderen devlet
assignment
görevlendirme
competent court
görevli mahkeme
pending case
görülmekte olan dava
deliberation
görüşme
lump-sum
götürü
custody
gözaltı
monitoring
gözetim
vote of confidence
güvenoyu
freedom of communication
haberleşme özgürlüğü
seizure
haciz
matter of mitigation
hafifletici sebep
matter of extenuation
hafifletici sebep
right
hak
denial of justice
hak dağıtmaktan kaçınma
period of prescription
hak düşürücü süre
release ipso jure (iure )
hak ederek tahliye
capacity to have rights and obligations
hak ehliyeti
forfeiture
hak kaybı
entitlement
hak sahipliği
defamation
hakaret
arbitrator
hakem
arbitral award
hakem kararı
arbitration agreement
hakemlik sözleşmesi
equity
hakkaniyet
equitable principles
hakkaniyet ilkeleri
equitable compensation
hakkaniyete uygun tazminat
abuse of right
hakkın kötüye kullanılması
reciprocity of rights
hakların karşılıklılığı
tort
haksız fiil
unfair competition
haksız rekabet
succession
halefiyet
subrogation
halefiyet
confinement
hapis
imprisonment
hapis cezası
to convert the prison sentence to a fine
hapis cezasını para cezasına çevirmek
fee
harç
air law
hava hukuku
air space
hava sahası
aviation law
havacılık hukuku
preliminary investigation
hazırlık soruşturması
panel
heyet
kinship
hısımlık
service fault
hizmet kusuru
aggregation of services
hizmet sürelerinin birleştirilmesi
free movement of services
hizmetlerin serbest dolaşımı
lawsuit
hukuk davası
civil court
hukuk mahkemesi
wrongful act
hukuka aykırı fiil
unlawfulness
hukuka aykırılık
error
hukuki hata
legal transaction
hukuki işlem
mutual assistance in civil matters
hukuki konularda karşılıklı adli yardımlaşma
legal opinion
hukuki mütalaa
to bear legal consequences
hukuki sonuç doğurmak
civil liability
hukuki sorumluluk
immunity from legal process
hukuki süreçten bağışıklık
de jure recognition
hukuki tanıma
legal act
hukuki tasarruf
general principles of law
hukukun genel ilkeleri
subject of law
hukukun süjesi
rule of law
hukukun üstünlüğü
hostility
husumet
suspension of the pronouncement of the judgement
hükmün açıklanmasının geriye bırakılması
delivery of the judgment
hükmün tefhim edilmesi
provision
hüküm
judgement
hüküm
sentencing State
hüküm devleti
operative provisions
hüküm fıkraları
to take effect
hüküm ifade etmek
adjudication
hüküm verme
act of government
hükümet tasarrufu
attempt to overthrow the Government
hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme
sentenced person
hükümlü
transfer of the sentenced persons
hükümlülerin nakli
null and void
hükümsüz
nullity
hükümsüzlük
imprisonment
hürriyeti bağlayıcı ceza
custodial sentence
hürriyeti bağlayıcı ceza
restriction of freedom
hürriyeti kısıtlama
deprivation of liberty
hürriyetten yoksun kılma
wet-ink signature
ıslak imza
ratification
icazet
enforcement
icra
enforcement officer
icra memuru
domestic law
iç hukuk
exhaustion of domestic remedies
iç hukuk yollarının tüketilmesi
inland port
iç liman
internal waters
içsular
precedent
içtihat
case law
içtihat hukuku
capital punishment
idam cezası
Administrative Law
İdare Hukuku
administrative act
idari işlem
administrative investigation
idari soruşturma
administrative justice
idari yargı
administrative jurisdiction
idari yargı yetkisi
indictment
iddianame
to file an indictment
iddianame hazırlamak/sunmak
admission of indictment
iddianamenin kabulü
statement
ifade
to take statement
ifade almak
freedom of expression
ifade özgürlüğü
to give statement
ifade vermek
disclosure
ifşa
tender
ihale
call for tender
ihale çağrısı
annulment of tender
ihalenin feshi
notification
ihbar
violation
ihlal
inviolability
ihlal edilmezlik
negligence
ihmal
omission
ihmal
export duty
ihracat vergisi
warning
ihtar
disputed...
ihtilaflı ...
matter in dispute
ihtilaflı konu
contentious jurisdiction
ihtilaflı yargı yetkisi
embezzlement
ihtilas
Specialized Courts
İhtisas Mahkemeleri
optional declaration
ihtiyari beyan
voluntary submission
ihtiyari tahkim şartı
optional jurisdiction
ihtiyari yargı yetkisi
interim injunction
ihtiyati tedbir
to reside
ikamet etmek
domicile
ikametgah
two-level jurisdiction
iki dereceli yargı
bilateral treaty
ikili antlaşma
bilateral agreement
ikili anlaşma
subsidiary source
ikincil kaynak
confession
ikrar
admission
ikrar
certified copy of the judgement
ilâm
judgment fee
ilam harcı
announcement
ilan
district
ilçe
interception of communications
iletişimin dinlenmesi
abolition
ilga
preliminary objection
ilk itiraz
asylum
iltica
zoning
imar planı
privilege
imtiyaz
concession agreement
imtiyaz sözleşmesi
sample signature
imza örneği
authority to sign
imza yetkisi
signatory State
imzacı devlet
execution
infaz
administering State
infaz devleti
judge of execution
infaz hâkimi
warden
infaz koruma memuru
jurisdiction to execute
infaz yetkisi
dissolution
infisah
human rights
insan hakları
Universal Declaration of Human Rights
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
human trafficker
insan kaçakçısı
human trafficking
insan ticareti
humanitarian law
insancıl hukuk
crime against humanity
insanlığa karşı suç
inhumane treatment
insanlık dışı muamele
usufruct
intifa hakkı
hypothec
ipotek
annulment
iptal
rescission
iptal
suit of rescission
iptal davası
action for annullment
iptal davası
intention
irade
declaration of intention
irade açıklaması
right of easement
irtifak hakkı
extortion
irtikap
burden of proof
ispat yükü
voluntary arbitration
isteğe bağlı hakemlik
resignation
istifa
employment
istihdam
rogatory
istinabe
letters rogatory
istinabe talepnamesi
request of appeal
istinaf başvurusu
appeal court
istinaf mahkemesi
restitution
istirdat
exemption
istisna
advisory opinion
istişari görüş
rebellion
isyan
insurgent
isyancı
recognition of insurgency
isyancı statüsünün tanınması
employment security
iş güvencesi
labour law
iş hukuku
occupational accident
iş kazası
right of establishment
iş kurma hakkı
labour contract
iş sözleşmesi
worker
işçi
trade union
işçi sendikası
free movement of workers
işçilerin serbest dolaşımı
prohibition of torture
işkence yasağı
employer
işveren
import duty
ithal vergisi
objection
itiraz
good faith
iyiniyet
verdict
jüri kararı
presentment
jüri raporu
misdemeanour
kabahat
acceptance
kabul
receiving State
kabul eden devlet
admissibility
kabul edilebilirlik
smuggled goods
kaçak eşya
smuggling
kaçakçılık
the risk of absconding and tampering with evidence
kaçma ve delilleri karartma tehlikesi
cadastre
kadastro
foreign exchange
kambiyo
criminal case
kamu davası
ombudsman
kamu denetçisi
public order
kamu düzeni
public official
kamu görevlisi
public security
kamu güvenliği
public service
kamu hizmeti
public law
kamu hukuku
public tender
kamu ihalesi
public institution
kamu kurumu
public professional organisation
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu
public interest
kamu yararı
public benefit association
kamu yararına dernek
expropriation
kamulaştırma
jus sanguinis
kan esası
kinship by blood
kan hısımlığı
code
kanun
decree law
kanun hükmünde kararname
government proposal
kanun tasarısı
draft law
kanun taslağı
private member's bill
kanun teklifi
law
kanun/yasa
illegality
kanuna aykırılık
legislator
kanunkoyucu
conflict of laws
kanunlar ihtilafı
deliberation in private
kapalı müzakere
sealed tender
kapalı zarf usulü teklif
black money
kara para
resolution
karar
rectification
karar düzeltme
review of judgment
karar incelemesi
jurisdiction to adjudicate
karar verme yetkisi
quorum of decision
karar yeter sayısı
to make objection against a court decision
karara itiraz etmek
to reverse the decision
kararı bozmak
to uphold the decision
kararı onamak
reversal of decision
kararın bozulması
enforcement of decision
kararın icrası
decree
kararname
to issue a decree
kararname çıkarmak
territorial waters
karasuları
presumption
karine
counter-action
karşı dava
dissenting opinion
karşı oy görüşü
mutual solidarity clause
karşılıklı dayanışma şartı
mutual assistance
karşılıklı yardımlaşma
principle of reciprocity
karşılıklılık ilkesi
intention
kasıt
murder
kasten adam öldürme
flat ownership
kat mülkiyeti
intervener
katılan
instrument of accession
katılım belgesi
kinship by marriage
kayın hısımlığı
to strike out of the list (of the court)
kayıttan düşürme
district governor
kaymakam
curator
kayyım
prescription
kazandırıcı zamanaşımı
acquired right
kazanılmış hak
suretyship
kefalet
release on bail
kefaletle serbest bırakılma
surety
kefil
title line
kenar başlık
non-self-governing territory
kendi kendini yönetemeyen ülke
section
kesim
definitive judgement
kesin hüküm
null and void
kesin hükümsüz
nullity
kesin hükümsüzlük
estimated cost
keşif bedeli
arbitrary treatment
keyfi muamele
part
kısım
restrictive measure
kısıtlayıcı tedbir
partial decision
kısmi karar
coastal rights
kıyı hakları
riparian State
kıyıdaş
littoral State
kıyıdaş
identity document
kimlik belgesi
identity card
kimlik kartı
civil status
kişi halleri
general partnership
kollektif şirket
law enforcement (forces)
kolluk kuvvetleri
limited partnership
komandit şirket
consular protection
konsolosluk koruması
inviolability of domicile
konut dokunulmazlığı
mortgage
konut finansman sistemi
cooperative
kooperatif
duress
korkutma
privateering
korsanlık
condition
koşul
prosecution
kovuşturma
decision of non-prosecution
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
bay
körfez
maltreatment
kötü muamele
bad faith
kötü niyet
abuse
kötüye kullanma
corporation tax
kurumlar vergisi
fault
kusur
separation of powers
kuvvetler ayrılığı
minor
küçük
corpus
külliyat
cultural heritage
kültürel miras
abrogation
lağvetme
secularism
laiklik
port State
liman Devleti
limited liability company
limited şirket
article
madde
substantive law
maddi hukuk
material compensation
maddi tazminat
pecuniary damages
maddi tazminat
victim
mağdur
passive personality principle
mağdura göre kişisellik ilkesi
local expert-witness
mahalli bilirkişi
presiding judge
mahkeme başkanı
to appear before the Court
mahkeme huzuruna çıkmak
rules of court
mahkeme içtüzüğü
court decision
mahkeme kararı
registry of the court
mahkeme yazı işleri müdürlüğü
appearance before the court
mahkemede hazır bulunma
convict
mahkum
conviction
mahkumiyet
statement of assets and lialibilities
mal beyannamesi
property damage
mala yönelik zarar
fiscal offences
mali suçlar
immaterial compensation
manevi tazminat
non-pecuniary damages
manevi tazminat
presumption of innocence
masumiyet karinesi
parliamentary inquiry
meclis araştırması
parliamentary investigation
meclis soruşturması
dissolution of the Parliament
Meclisin feshi
civil and political rights
medeni ve siyasi haklar
pledge
menkul rehni
State of origin
menşe Devlet
certificate of origin
menşe şehadetnamesi
country of origin
menşe ülke
residence
mesken
occupational disease
meslek hastalığı
legitimate
meşru
legitimate government
meşru hükümet
self-defence
meşru müdafaa
legitimacy
meşruiyet
stand-still clause
mevcudun korunması kuralı
legislation
mevzuat
law of nations
milletler hukuku
national treatment
milli muamele
succession
miras
successor
mirasçı
covenant
misak
exemption from
muaf olma
opposition
muhalefet
belligerent
muharip
hostile
muhasım
headman
muhtar
memorandum of understanding
mutabakat zaptı
concurring opinion
mutabık görüş
habitual country of residence
mutat ikamet ülkesi
habitual residence
mutat mesken
assent
muvafakat
force majeure
mücbir sebep
repeating
mükerrer
principle of territoriality
mülkilik ilkesi
ownership
mülkiyet
property right
mülkiyet hakkı
transfer of ownership
mülkiyet hakkının devri
refugee
mülteci
exclusive economic zone
münhasır ekonomik bölge
exclusive competence
münhasır yetki
exclusively
münhasıran
confiscation
müsadere
imputed offence
müsnet suç
opinion
mütalaa
armistice
mütareke
principle of reciprocity
mütekabiliyet ilkesi
negotiation
müzakere
negative rights
negatif haklar
final judgment
nihai karar
final act
nihai senet
qualified majority
nitelikli çoğunluk
state of emergency
olağanüstü hal
extraordinary meeting
olağanüstü toplantı
approval
onay
instruments of ratification
onay belgeleri
date of ratification
onay tarihi
organized crime
organize suç
joint venture
ortak girişim
condominium
ortak yönetim
right of habitation
oturma hakkı
residence permit
oturma izni
session
oturum
right to vote
oy hakkı
unanimity
oybirliği
unanimous decision
oybirliğiyle karar
consensus
oydaşma
principle of proportionality
ölçülülük ilkesi
death penalty
ölüm cezası
disposition mortis causa
ölüme bağlı tasarruf
life imprisonment
ömür boyu hapis
motion
önerge
customary law
örf ve adet hukuku
fight against organised crime
örgütlü suçla mücadele
rendition
örtülü iade
right to respect to privacy
özel hayata saygı gösterilmesi hakkı
right to respect for private and family life
özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı
right to privacy
özel hayatın gizliliği
private law
özel hukuk
private person/entity
özel hukuk kişisi
privatization
özelleştirme
self-governing territory
özerk ülke
pact
pakt
emission
para basma
fine
para cezası
liquidable assets
paraya çevrilebilir varlıklar
passport union
pasaport birliği
shared competence
paylaşılan yetki
common ownership
paylı mülkiyet
protectorate
protektora
unaccompanied minors
refakatsiz küçükler
hostage-taking
rehin alma
pawn
rehin verme
hostage
rehine
ex officio
re'sen
duty
resim
official deed
resmi borç senedi
official gazette
resmi gazete
consent
rıza
recourse
rücu
bribery
rüşvet
loyalty
sadakat
forged documents
sahte evrak
counterfeit money
sahte para
forgery
sahtecilik
absolute majority
salt çoğunluk
accused
sanık
law of war
savaş hukuku
war crimes
savaş suçları
war crimes tribunal
savaş suçları mahkemesi
prisoner of war
savaş tutsağı
prosecutor
savcı
election
seçim
constituency
seçim çevresi
electoral system
seçim sistemi
right of option
seçimlik yetki
free zone
serbest bölge
free movement
serbest dolaşım
limited partnership in which the capital is divided into shares
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
acquiescence
sessiz kalma
travel documents
seyahat belgeleri
freedom of navigation
seyrüsefer serbestisi
right to asylum
sığınma hakkı
asylum seeker
sığınmacı
lineage by marriage
sıhri hısımlık
martial law
sıkıyönetim
industrial property rights
sınai haklar
frontier
sınır
long arm statute
sınır aşan yargı yetkisi
expulsion order
sınırdışı emri
registry
sicil
registrar
sicil memuru
armed conflict
silahlı çatışma
law of armed conflicts
silahlı çatışmalar hukuku
non-governmental organization
sivil toplum örgütü
political rights
siyasi haklar
political refugee
siyasi mülteci
political asylum
siyasi sığınma
political offence
siyasi suç
concrete evidence
somut delil
intangible cultural heritage
somut olmayan kültürel miras
termination
sona erme
investigating judge
sorgu yargıcı
interrogation
sorgulama
investigation
soruşturma
confidentiality of the investigation
soruşturmanın gizliliği
genocide
soykırım
colony
sömürge
convention
sözleşme
contract
sözleşme
negotiation of contract
sözleşme görüşmesi
term of the contract
sözleşme hükmü
accession to a convention
sözleşmeye katılma
to become party to a convention
sözleşmeye taraf olma
to become party to a contract
sözleşmeye taraf olma
oral hearing
sözlü duruşma
crime
suç
denounciation
suç duyurusu
to denounce a crime
suç duyurusunda bulunmak
accomplice
suç ortağı
complicity
suça iştirak
attempt to commit a crime
suça teşebbüs
extradition
suçluların iadesi
rehabilitation (of convict)
suçlunun ıslahı
objective elements of the offence
suçun maddi unsurları
subjective elements of the offence
suçun manevi unsurları
nature of the offence
suçun niteliği
in flagrante delicto
suçüstü
right to establish personal relation
şahsi ilişki kurma hakkı
condition
şart
fundamental change of circumstances
şartların esaslı değişimi
conditional release
şartlı tahliye
conditional surrender
şartlı teslim
complainant
şikayetçi
nationality of companies
şirketlerin uyrukluğu
suspect
şüpheli
premeditated murder
taammüden adam öldürme
premediation
taammüt
nationality
tabiyet
loss of nationality
tabiyet kaybı
amendment
tadil
inquiry
tahkikat
Arbitration Board
Tahkim Kurulu
arbitral tribunal
tahkim mahkemesi
arbitral tribunal
hakemlik mahkemesi
arbitration agreement
tahkimname
compromise
tahkimname
release
tahliye
eviction
tahliye
margin of appreciation
takdir marjı
discretion
takdir yetkisi
archipelago
takımada
decision of non-prosecution
takipsizlik kararı
counterfeit
taklit
negligence
taksir
manslaughter
taksirle adam öldürme
reckless injury
taksirle yaralama
request
talep
full powers
tam yetki
plenipotentiary
tam yetkili temsilci
hearing of witness
tanığın dinlenmesi
witness
tanık
recognition
tanıma
recognition and enforcement
tanıma ve tenfiz
land registry
tapu sicili
neutral State citizen
tarafsız ülke vatandaşı
liquidation
tasfiye
liquidator
tasfiye memuru
recommendation
tavsiye kararı
compensation
tazminat
custom
teamül
certificate of service
tebellüğ belgesi
notification
tebligat
communiqué
tebliğ
to serve on somebody
tebliğ etmek
procurement
tedarik
injunction
tedbir kararı
pronouncement of a judgment
tefhim
relocation
tehcir
single act
tek senet
unilateral declaration of intention
tek taraflı irade açıklaması
unilateral act
tek taraflı işlem
letter of tender
teklif mektubu
to bid
teklif vermek
technical surveillance
teknik takip
retraction
tekzip
reparation
telafi
tapping
telefonun dinlenmesi
copyright
telif hakkı
fundamental rights and freedoms
temel hak ve özgürlükler
fundamental human rights
temel insan hakları
default
temerrüt
security
teminat akçesi
letter of guarantee
teminat mektubu
agency
temsil
agent
temsilci
representative
temsilci
request of appeal
temyiz başvurusu
decision of enforcement
tenfiz kararı
estate
tereke
deserted property
terk edilmiş mallar
cancellation
terkin
registration
tescil
to deposit
tevdi etmek
authentication
tevsik
mutual assistance in commercial matters
ticari konularda karşılıklı adli yardımlaşma
quorum of meeting
toplantı yeter sayısı
principle of territory
toprak esası
minutes
tutanak
mortgage
tutsat
detention house
tutukevi
arrest
tutuklama
arrest order
tutuklama emri
arrest warrant
tutuklama müzekkeresi
detainee
tutuklu
pre-trial detention
tutuklu yargılanma
detention
tutukluluk
release pending trial
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılma
corporate entity
tüzel kişi
legal person
tüzel kişi
nationality of legal persons
tüzel kişilerin uyrukluğu
legal personality
tüzel kişilik
regulation
tüzük
by-law
tüzük
hijacking
uçak kaçırma
no-fly zone
uçuşa yasak bölge
port of call
uğrama limanı
nation State
ulus Devlet
national sovereignty
ulusal egemenlik
municipal law
ulusal hukuk, yerel hukuk
national territory
ulusal toprak
International Court of Justice
Uluslararası Adalet Divanı
international strait
uluslararası boğaz
international criminal law
uluslararası ceza hukuku
International Criminal Court
Uluslararası Ceza Mahkemesi
law of the sea
uluslararası deniz hukuku
international migration
uluslararası göç
international migration law
uluslararası göç hukuku
international law
uluslararası hukuk
international legal personality
uluslararası hukuk kişiliği
international labour law
uluslararası iş hukuku
public international law
uluslararası kamu hukuku
international protection
uluslararası koruma
international organization
uluslararası örgüt
private international law
uluslararası özel hukuk
international responsibility
uluslararası sorumluluk
international crime
uluslararası suç
international waters
uluslararası sular
international trade law
uluslararası ticaret hukuku
international jurisdiction
uluslararası yargı yetkisi
international obligation
uluslararası yükümlülük
supranational
uluslarüstü
supranationality
uluslarüstülük
procedural law
usul hukuku
rules and procedures
usul ve esaslar
duly
usulüne uygun
applicable law
uygulanabilir hukuk
peaceful settlement of disputes
uyuşmazlıkların barışçıl çözümü
space law
uzay hukuku
compromis
uzlaşı
reconciliation
uzlaşma
third person
üçüncü şahıs
third country citizen
üçüncü ülke vatandaşı
country
ülke
flee from country
ülkeden kaçma
extra-territoriality
ülkedışılık
territorial integrity
ülkesel bütünlük
territorial sovereignty
ülkesel egemenlik
territorial application
ülkesel uygulama
territorial jurisdiction
ülkesel yargı yetkisi
domestic jurisdiction
ülkesel yetki
territoriality
ülkesellik
principle of territoriality
ülkesellik ilkesi
right to repatriation
ülkeye dönüş hakkı
prohibition of entry to a country
ülkeye giriş yasağı
unitary State
üniter devlet
lineal kinship
üstsoy-altsoy hısımlığı
foundation
vakıf
deed
vakıf senedi
governor
vali
port of destination
varış limanı
guardian
vasi
will
vasiyet
citizen
vatandaş
naturalisation
vatandaşlığa alınma
expatriation
vatandaşlığı kaybettirme
loss of nationality
vatandaşlığın kaybedilmesi
acquisition of nationality
vatandaşlığın kazanılması
citizenship
vatandaşlık
renouncement of nationality
vatandaşlıktan çıkma
stateless person
vatansız kişi
agency contract
vekalet sözleşmesi
power of attorney
vekaletname
acting ...
vekil
custody
velayet
parental right
velayet hakkı
succession tax
veraset vergisi
tax refund
vergi iadesi
tax reduction
vergi indirimi
tax evasion
vergi kaçakçılığı
to levy (a tax)
vergi koymak
tax base
vergi matrahı
tax exemption
vergi muafiyeti
tax collector
vergi tahsildarı
tax collection
vergi tahsili
tax assessment
vergi tarhı
taxation
vergilendirme
guardianship
vesayet
trusteeship
vesayet
freedom of conscience
vicdan hürriyeti
conscientious objection
vicdani ret
conscientious objector
vicdani retçi
alien
yabancı
foreign national
yabancı uyruklu
apprehension
yakalama
convergence
yakınsama
approximation
yaklaştırma
perjury
yalan beyan
mistake
yanılma
collateral kinship
yansoy hısımlığı
beneficiary
yararlanıcı
to aid and abet
yardım ve yataklık etmek
judicial independence
yargı bağımsızlığı
immunity from jurisdiction
yargı bağışıklığı
judicial review
yargı denetimi
judiciary
yargı teşkilatı
jurisdiction
yargı yetkisi
recusation
yargıcın reddi
judicial immunity
yargıç bağışıklığı
to be brought before a judge
yargıç önüne çıkarılmak
trial
yargılama
retrial
yargılamanın yenilenmesi
judicial impartiality
yargının tarafsızlığı
proceedings
yargısal işlemler
Court of Cassation
Yargıtay
semi-custodial prison
yarı açık cezaevi
competing requests
yarışan talepler
to enact
yasa çıkarmak
to promulgate
yasa yayımlamak
illegal entry
yasadışı giriş
illegal migration
yasadışı göç
illegal migrant
yasadışı göçmen
legal gap
yasal boşluk
promulgation of laws
yasaların yayımlanması
written notice
yazılı bildirim
testimony
yeminli tanık ifadesi
local custom
yerel örf ve adet
expediency
yerindelik
resident
yerleşik
established case-law
yerleşik içtihat
excess of power
yetki aşımı
instrument of authorisation
yetki belgesi
jurisdictional dispute
yetki uyuşmazlığı
competent judicial authority
yetkili adli makam
competent court
yetkili mahkeme
competent authority
yetkili makam
lack of jurisdiction
yetkisizlik
in one's absence
yokluğunda
corruption
yolsuzluk
interpretative declaration
yorum beyanı
by-law
yönetmelik
entry into force
yürürlüğe girme
law in force
yürürlükteki hukuk
statute of limitations
zamanaşımı
injured State
zarar gören devlet
implied
zımni
implied recognition
zımni tanıma
possession
zilyetlik
dispossession
zilyetlikten yoksun bırakma
embezzlement
zimmet
adultery
zina
successive offence
zincirleme suç
forced labour
zorla çalıştırma
coercion
zorlama
mandatory declaration
zorunlu beyan
forced migration
zorunlu göç
compulsory submission
zorunlu tahkim şartı
pressing social need
zorunlu toplumsal gereksinim
compulsory jurisdiction
zorunlu yargı yetkisi
persecution
zulüm