Level 2
Level 1

مرحله ۱


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
فتوحات پادشاهان
اولین کسانی که به وقایع‌نگاری مشغول شدند تا مدت‌ها به ثبت چه وقایعی می‌پرداختند؟
سومری‌ها
چه اقوامی خط را اختراع کردند؟
باستان شناس
چه کسی به گردآوری اشیاء و ابزارهای قدیمی و طبقه‌بندی و پژوهش درباره‌ی آنها می‌پردازد؟
دادوستد
کدام یک از شیوه‌های زندگی انسانها زمینه‌ی اختراع خط را فراهم ساخت؟
در کنار رودها
نخستین روستاها درکجا شکل گرفت؟
کشاورزی
مهم‌‌ترین تحول زندگی انسانهای نخستین که بنیان تمدنهای بزرگ را در دوره‌های بعد فراهم ساخت کدام بود؟
اختراع خط
کدام عامل سبب تقسیم بندی سرگذشت بشر به دوران پیش از تاریخ و دوران تاریخ گردید؟
آهن
با کشف کدام فلز به وسیله ی انسان‌های نخستین تحولات بنیادی در زندگی آنان به وجود آمد؟
سنگ
طی سالیان دراز تنها ابزار انسان‌های اولیه برای شکار و تکه تکه کردن گوشت و دفاع از خود چه بود؟
عصر سنگ
باستان شناسان دوران پیش از کشف فلز و پس از عصر یخبندان را چه می نامند؟
مفرغ
نخستین آلیاژ ساخته‌ی بشر چه بود؟
کشاورزی
چه چیزی موجب یک‌جانشینی و تقسیم کار شد؟
قسمت‌های ساحلی اروپا
در عصر یک‌جانشینی انسان، در کدام نواحی صید ماهی و ساخت ابزار صید معمول شد؟
کاهن اعظم شهر در تمدن سومر
انسی در تمدن‌های قدیمی به چه کسی گفته میشود؟
مس
اولین فلز شناخته‌شده جهان؟
سومر
اِتن از فرمانروایان کدام تمدن قدیمی بود؟
سومر
گیل گَمش از فرمانروایان کدام سلسله‌ی باستانی است؟
آشور
کدام دولت قدرتمند در دنیای باستانی در نتیجه اتحاد کلدانی‌ها با دولت ایرانی ماد برای همیشه منقرض شد؟
سومر
در دوره کدام تمدن باستانی شهر لارسا بنا گردید؟
اور
کدام یک از شهرهای مهم سومری‌ها به وسیله عیلامی‌ها ویران و سپس به آتش کشیده شد؟
بخت‌النصر
به وسیله کدام فرمانروای بابلی باغ‌های معلق در بین‌النهرین ساخته شد؟
بابل
کدام شهر در دوره پادشاهان آموری در بین‌النهرین از بزرگ‌‌ترین و آباد‌‌ترین شهرها در دنیای باستان بود؟
کلدانیان
دوران فرمانروایی کدام قوم باستان در میان رودان به بابل جدید معروف شد؟
سارگون
بنیانگذار خاندان پادشاهی اکد چه کسی است؟
آشور
آشور بانی پال، پادشاه کدام تمدن باستانی است؟