Level 9 Level 11
Level 10

مرحله ۱۰


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
سلجوقیان
کدام سلسله به حکومت آل بویه خاتمه داد؟
حسن بن زید
کدام یک از امیران علوی طبرستان به داعی کبیر معروف است؟
عضدالدوله
در عهد کدام امیر قلمرو آل بویه به نهایت گستردگی و وحدت سیاسی رسید؟
اصفهان
ملکشاه سلجوقی کدام شهر را به پایتختی برگزید؟
خوارزمشاهیان
پس از سلجوقیان کدام سلسله در ایران به قدرت رسید؟
غزنویان
نبرد دَندانَقان به حاکمیت کدام حکومت در خراسان پایان داد؟
مرو
کدام شهر به دستور سلطان سنجر به پایتختی انتخاب گردید؟
تاریخ بیهقی
مهم‌‌ترین متن تاریخی مربوط به دوره فرمانروایی سلطان مسعود غزنوی کدام است؟
طغرل سلجوقی
حکومت سلجوقیان توسط چه کسی بنیان گذاری شد؟
اتسز خوارزمشاه
در زمان پادشاهی سلطان سنجر چه کسی بر خوارزم فرمان می راند؟
تکش خوارزمشاه
به عقیده عده ای از مورخان بنیان گذار حکومت خوارزمشاهیان چه کسی است؟
طغرل سوم
آخرین سلطان سلجوقی در ایران چه نام داشت؟
سلطان محمد خوارزمشاه
در زمان کدام پادشاه حکومت خوارزمشاهیان به اوج اقتدار خود رسید؟
هرات
پایتخت شاهرخ تیموری کجا بود؟
اوگتای
جانشین چنگیز چه کسی بود؟
تیموری
کدام مسجدگوهرشاد از بناهای مربوط به چه عصری است؟
غازان خان
کدام ایلخان مغول به توصیه اطرافیانش در ایران به دین اسلام گروید؟
ابوسعید بهادرخان
با مرگ کدام فرمانروای ایلخانی در ایران زمینه انقراض این خاندان فراهم گردید؟
غازان خان
کدام ایلخان مغول علاوه بر مسلمان شدن تابعیت از خان بزرگ را نیز کنار گذاشت؟
آل جلایر
پس از انقراض ایلخانان کدام حکومت در عراق تاسیس شد؟
تیموریان
در دوره کدام سلسله حاکم در ایران مسجد گوهرشاد در مشهد ساخته شد؟
اترار در قزاقستان
در کدام شهر تیمور لنگ به هنگام لشکرکشی به چین چشم از جهان فروبست؟
هلاکو
حکومت ایلخانی با ریاست چه کسی در ایران تشکیل شد؟
قوبیلای قاآن
پس از مرگ منگوقاآن چه کسی سمت خان بزرگ مغول را بدست آورد؟
سمرقند
پایتخت تیمور کدام شهر بود؟