Level 11 Level 13
Level 12

مرحله ۱۲


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
گالیک
کلیسای ملی فرانسه که توسط پادشاه فرانسه تاسیس شد چه بود؟
مارتین لوتر
جمله «ایمان، فقط ایمان برای نجات انسان کافی است» ازکیست؟
لوئی چهاردهم
کدام پادشاه فرانسوی در قرن ۱۷ منشاء سلطنت خود را موهبت الهی میدانست؟
اسپانیا
در قرن شانزدهم کدام کشور قدرتمند‌‌ترین قدرت اروپایی محسوب می شد؟
الیور کرامول
اولین و آخرین نظام جمهوری در انگلستان توسط چه کسی برقرار شد؟
ایرلند
کشتار موسوم به کاشت درخت انسانی توسط نیروهای کراموِل در کدام سرزمین رخ داد؟
هاپسبورگ
خاندان سلطنتی شارلکن به چه چیزی معروف است؟
فردیناند
چه کسی پس از شارلکن امپراطور امپراطوری مقدس روم گردید؟
بوهم
جنگ های سی ساله در قرن هفدهم بین پروتستان ها وکاتولیک ها در کجا آغاز شد؟
انقلاب صنعتی
توسعه استعمار و افزایش بهره کشی از کارگران از نتایج کدام پدیده بود؟
جمهوری خواهان تندرو
در جریان انقلاب فرانسه، ژاکوبن ها چه کسانی بودند؟
۱۷۸۹میلادی
انقلاب کبیر فرانسه درچه سالی رخ داد؟
جورج واشنگتن
نخستین رئیس جمهور ایالت متحده ی آمریکا چه کسی بود؟
توماس پین
رساله عقل سلیم اثر کدام روشنفکر قرن ۱۸ می باشد؟
انگلستان
انقلاب صنعتی ابتدا از کدام کشور شروع شد؟
نیروی دست انسان
تا اواخر قرن هجدهم عامل اصلی تولید درکشورهای اروپایی چه بود؟
عثمانی‌ها
دولت ممالیک مصر توسط چه کسانی منقرض گردید؟
سلیمان قانونی
در دوره زمامداری کدام امپراطور عثمانی شهر وین به محاصره سپاه وی درآمد؟
هند
میان استعمارگران اروپایی بر سر تصاحب چه کشور آسیایی رقابت شدیدی وجود داشت؟
ارطغرل
عثمان مؤسس دولت عثمانی فرزند چه کسی بود؟
قایی
ارطغرل پدر موسس دولت عثمانی، رهبر کدام قبیله بود؟
سلطان محمد
کدام یک از سلاطین عثمانی به فاتح ملقب شد؟
شاه اسماعیل صفوی
سلطان سلیم اول، معاصرکدام پادشاه صفوی درایران بود؟
سلطان سلیمان
مشهور‌‌ترین پادشاه عثمانی در قرن شانزدهم میلادی چه کسی بود؟
قانونی
سلیمان یکم پادشاه عثمانی از طرف ترک ها به چه عنوانی معروف بود؟