Level 16 Level 18
Level 17

مرحله ۱۷


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
کرمان
آقامحمد خان فرمان قتل عام مردم کجا را صادر کرد؟
آقا محمد خان قاجار
کدام پادشاه فرمان داد چشم هزاران نفر از مردم کرمان را از حدقه بیرون آورد؟
انگلستان
کدام کشور خارجی در عهد کریم خان زند متعهد شد که میرمهنا را سرکوب کند؟
خارک
در دوره کریم خان زند کشور هلند بر کدام ناحیه دریایی ایران استیلا یافت؟
محمد شاه گورکانی
کدام پادشاه سلسه ی گورکانیان در زمان حمله نادر در هند حکومت میکرد؟
کرنال
در کدام نبرد سپاهیان هند از نادر شاه شکست خوردند؟
اسفند ۱۲۰۶ هجری شمسی
انعقاد قرارداد ترکمانچای در چه سالی رخ داد؟
قفقاز
آقا محمد خان قاجار در کدام ناحیه به قتل رسید؟
فین کنشتاین
کدام قرارداد در زمان فتحعلی شاه بین ایران و فرانسه منعقد گردید؟
انقلاب کبیر فرانسه
همزمان با به قدرت رسیدن آقا محمد خان قاجار کدام واقعه در اروپا رخ داد؟
هندوستان
کدام کشور در میان مستعمرات انگلستان از همه سودآورتر بود؟
مفصل
مهم‌‌ترین قرارداد میان ایران و انگلستان در دوره فتحعلی شاه چه بود؟
دریای سیاه
روسها برای تسلط بر کجا به قلمرو عثمانی حمله کردند؟
سرگور اوزلی
نماینده انگلستان در ایران طی جنگ های دوره اول ایران و روسیه که بود؟
ایران و روسیه
عهدنامه گلستان میان کدام کشورها منعقد گردید؟
ترکمانچای
طبق کدام عهدنامه رود ارس به عنوان مرز ایران و روسیه تعیین شد؟
قفقاز
آقامحمد خان قاجار بلافاصله پس از تاج گذاری در تهران به کدام ناحیه لشگر کشید؟
عباس میرزا
فرماندهی سپاه ایران در زمان قاجار در جنگهای دوره اول ایران و روسیه چه کسی برعهده داشت؟
ناصر الدین شاه
در زمان کدام پادشاه قاجار، افغانستان از ایران جدا شد؟
میرزاتقی خان فراهانی
نماینده ایران در مذاکرات ارزنةالروم چه کسی بود؟
ناصرالدین شاه
امضاء معاهده پاریس از وقایع مربوط به دوره کدام شاه قاجار است؟
محمد شاه
در زمان کدام شاه قاجار اختلافات مرزی ایران و عثمانی افزایش یافت؟
ارزنه الروم
کشتیرانی ایران در اروندرود بر اساس کدام معاهده به رسمیت شناخته شد؟
محمد شاه
میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی به دستور کدام شاه قاجار به قتل رسید؟
ارزنه الروم
حل اختلافات مرزی ایران و عثمانی موضوع کدام معاهده است؟