Level 1 Level 3
Level 2

مرحله ۲


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
کشاورزی
بنیادی ‌ترین عامل پیدایش شهرها و رونق زندگی اجتماعی در گذشته چه چیزی بوده است؟
سومر
نخستین شهرهای میان دورود باستان درکجا پدید آمد؟
بابل
پایتخت حمورابی کدام شهر بود؟
سارگون
نخستین امپراطور میان دورود باستان چه نام داشت؟
بین‌النهرین
قدیمی ‌ترین کتابخانه‌های جهان در کدام منطقه جهان پدید آمده است؟
تخت سلیمان
کتابخانه گنج هاپیگان در زمان هخامنشیان در کجا قرار داشت؟
آشور
نینوا از شهرهای کدام تمدن باستانی است؟
اسارحدون
کدام پادشاه آشور مصر را فتح کرد و با حمله به شهر های ایلام به حیات سیاسی آنان خاتمه داد؟
اتن
نخستین فرمانروای سومری که توانست مدتی بر دولت شهرهای سومری مسلط شود چه نام داشت؟
اسرحدون
برج بابل را کدام پادشاه تمدنهای بین‌النهرین ساخت؟
کلدانی‌ها
آخرین قومی که بیش از یک قرن در میان دورود حکومت کرد کدام قوم بود؟
هخامنشی
کدام دولت قدرتمند پس از مرگ آخرین فرعون مصر به این سرزمین لشگرکشید؟
رامسس دوم
در دوره فرمانروایی کدام فرعون در مصر حضرت موسی (ع) در این سرزمین ظهور کرد؟
رامسس دوم
نیرومند‌ترین فرعون تاریخ مصر باستان؟
طبقات متوسط و تجار
خط دموتیک در مصر باستان توسط چه کسانی مورد استفاده قرار میگرفت؟
رامسس دوم
معبد ابوسمبل توسط کدام فرعون مصر ساخته شد؟
کاهنان
کدام گروه از مردم مصر با خط هیروگلیف آشنا بودند؟
مومیایی کردن اجساد
چه عاملی باعث شده بود تا کاهنان مصری با گذشت زمان با برخی اعضا و اندامها به خوبی آشنا شوند؟
توت عنخامون
مجسمه آنوبیس از مقبره کدام یک از فراعنه مصر به دست آمده است؟
حتشپسوت
کدام یک از فراعنه‌ی زن مصر چهره و پوشش خود را شبیه فرعون های مرد کرده بود؟
نجوم
ضرورت داشتن تقویم موجب پیشرفت نسبی کدام علم در میان مصریان قدیم شده بود؟
سرودهای ودایی
سرودهای ستایش خدایان در متون دینی هندی‌ها را چه می نامند؟
کشتاریا
از طبقات مردم هندوستان، که محافظان جامعه هستند؟
چین شی هوان
در دوره کدام امپراطوری چینی برای جلوگیری از تهاجم قبایل بیابانگرد دیوار معروف چین ساخته شد؟
شانگ
نخستین سلسله‌ی بزرگ چین باستان کدام است؟