Level 19 Level 21
Level 20

مرحله ۲۰


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
آمریکا
پیمان بغداد به توصیه کدام کشور به امضاء رسید؟
سرلشگر زاهدی
پس از سرنگونی دولت مصدق در کودتای ۲۸ مرداد چه کسی نخست وزیر شد؟
دکتر مصدق
پس از برکناری قوام از نخست وزیری برای دومین بار چه کسی به نخست وزیری رسید؟
منوچهر اقبال
رهبری حزب ملّیون را چه شخصی عهده دار بود؟
اسدالله علم
رهبری حزب مردم را چه شخصی برعهده داشت؟
شریف امامی
پس از کناره گیری منوچهر اقبال چه کسی به نخست وزیری منصوب شد؟
حادثه مدرسه فیضیه
پس از چه رویدادی امام خمینی (ره) تقیه را تحریم کرد؟
امام خمینی
چه کسی با لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی مخالفت کرد؟
شروع دوره ی دوم نهضت
تصویب اصول شش گانه در دوره ی طاغوت باعث چه چیزی شد؟
سخنرانی عصر عاشورا
چه عاملی باعث دستگیری امام خمینی (ره) در محرم ۱۳۴۲ ه.ش گردید؟
۱۵ خرداد ۱۳۴۲
قتل عام کفن پوشان ورامینی توسط ماموران شاه در پی کدام قیام رخ داد؟
شکنجه‌های ساواک
آیت الله سعیدی چگونه به شهادت رسید؟
کاپیتولاسیون
در چه ماجرایی مخالفت امام (ره) با رژیم پهلوی پس از آزادی از زندان به اوج خود رسید؟
۱۳۴۳
امام خمینی (ره) در چه سالی به ترکیه تبعید شدند؟
اسدالله علم
در جریان نهضت ۱۵ خرداد نخست وزیر ایران چه کسی بود؟
حسنعلی منصور
هیات های مؤتلفه اسلامی مخالف رژیم پهلوی، چه کسی را ترورکردند؟
حسنعلی منصور
پس از اسدالله علم در اسفند ۱۳۴۲ چه کسی به نخست وزیری رسید؟
۱۳۴۶
جشن تاج گذاری محمدرضا شاه در چه سالی برگزارشد؟
فرهنگی
رژیم شاه، تبدیل تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی را چه نوع فعالیتی به حساب آورد؟
هویدا
پس از ترور حسنعلی منصور کدام یک از وزرای کابینه وی به نخست وزیری رسید؟
سیاسی
تشکیل حزب رستاخیز ملت ایران توسط شاه جزء کدام فعالیت می باشد؟
سیاسی
برگزاری جشن های مکررشاه جزء کدام فعالیت رژیم شاه بود؟
آیت الله طالقانی
امامت اولین نماز جمعه تهران پس از پیروزی انقلاب برعهده چه کسی بود؟
محو اسلام
هدف اصلی اغلب برنامه‌های فرهنگی رژیم پهلوی چه بود؟
آبان ۱۳۵۷
تیراندازی به اجتماع مردم در محوطه ی دانشگاه تهران در چه تاریخی بود؟