Level 20 Level 22
Level 21

مرحله ۲۱


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
جمشید آموزگار
آتش سوزی سینما رکس آبادان در زمان نخست وزیری چه کسی بود؟
عزل هویدا
تغییر سیاست آمریکا در ایران در سال ۱۳۵۶ با چه رویدادی آشکار شد؟
جمشید آموزگار
پس از هویدا چه کسی به نخست وزیری رسید؟
عید فطر ۵۷
اولین راهپیمایی میلیونی مردم ایران در اعتراض به رژیم پهلوی در چه روزی بود؟
۱۳ آبان
کدام واقعه باعث سقوط دولت شریف امامی گردید؟
کویت
کدام کشور برای حفظ رابطه اش با شاه ایران، از ورود امام خمینی(ره) جلوگیری کردند؟
ارتشبد ازهاری
پس از کشتار دانش آموزان و دانشجویان در سال ۱۳۵۷ چه کسی مامور کابینه شد؟
شریف امامی
پس از کشتار دانشگاه تهران چه کسی از نخست وزیری رژیم طاغوت برکنار شد؟
شهادت حاج آقا مصطفی
امام خمینی کدام حادثه را از الطاف خفیه الهی دانستند؟
اصفهان
حکومت آموزگار اولین بار رسما در کجا حکومت نظامی برقرار کرد؟
شریف امامی
پس از جشمید آموزگار چه کسی به نخست وزیری منصوب شد؟
شورای انقلاب
نخستین تشکیلات حکومت اسلامی که از سوی امام خمینی (ره) معرفی شد چه بود؟
شاپور بختیار
برای جلوگیری از ایجاد حکومت اسلامی چه کسی نخست وزیر شد؟
۱۰ فروردین ۱۳۵۸
همه پرسی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در چه تاریخی بود؟
شهید بهشتی
اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب چه کسی بود؟
۱۲ فروردین
در سال ۱۳۵۸ چه روزی به عنوان «روز جمهوری اسلامی» تعیین گردید؟
گروه فرقان
ترور آیت الله مطهری به دست کدام گروه انجام شد؟
شورای نگهبان
تفسیر قانون اساسی برعهده کدام نهاد است؟
محمدعلی رجایی
نخست وزیر دولت ابوالحسن بنی صدر چه کسی بود؟
الجزایر
پس از انقلاب کدام دولت، واسط ارتباط میان ایران و آمریکا انتخاب شد؟
آیت الله مهدوی کنی
بعد از شهادت دکتر باهنر چه کسی از طرف مجلس نخست وزیر شد؟
فرقان
سرلشگر قرنی توسط کدام گروه به شهادت رسید؟
آسیای صغیر
خرابه‌های شهر تروا در کدام منطقه کشف شده است؟
کیخسرو
کدام پادشاه کیانی به انتقام خون سیاوش به توران حمله کرد؟
اسطوره شناسی
مطالعه در مورد نقش دیو، اسب و امثال آن در وقایع تاریخی مربوط به چیست؟