Level 22 Level 24
Level 23

مرحله ۲۳


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
محرم
ماه اول هجری قمری کدام ماه است؟
هرودوت
به چه کسی عنوان پدرتاریخ دادند؟
نارمرتو
کهن ‌‌ترین نامی که از خلیج فارس در کتیبه‌های آشوری وجود دارد چیست؟
هوشنگ
اولین فرمانروایی که لقب پیشدادی گرفت چه نام داشت؟
گشتاسپ
ظهور زرتشت در ایران در دوره کدام پادشاه رخ داد؟
پانکو
بنابر عقیده چینی‌های باستان اولین انسان چه نام داشت؟
حماسه
در حد فاصل افسانه و تاریخ چه چیزی قرار دارد؟
هوشنگ
آتش توسط کدام پادشاه کشف شد؟
تهمورث
کدام پادشاه دیوها را مطیع خود ساخت و آنان به او خواندن و نوشتن را آموختند؟
ایرج
نیای ایرانیان در اساطیر به چه کسی میرسد؟
جمشید
در اساطیر ایران کدام پادشاه ساختن اسلحه، پارچه بافی از ابریشم و خانه سازی را به مردم آموخت؟
کی قباد
بنیان گذار سلسله کیانی چه کسی بود؟
کیکاووس
پس از کی قباد چه کسی به پادشاهی کیانیان رسید؟
دارا: داریوش سوم
در زمان کدام پادشاه اسکندر به ایران حمله کرد؟
تور
در اساطیر نیای مردم مشرق زمین یعنی ترکان و چینی‌ها چه کسی است؟
سنپترزبورگ روسیه
در کدام شهر موزه ی معروف آرمیتاژ قرار دارد؟
مصر
کتیبه روزت از آثار باستانی کدام تمدن باستانی است؟
زابل
تمدن شهر سوخته مربوط به کدام شهر می باشد؟
پاریس
موزه معروف لوور در کدام شهر قرار دارد؟
موزه ملی ایران
مهم‌‌ترین موزه آثار تاریخی ایران چه نام دارد؟
نیویورک
موزه مشهور متروپولیتن در چه شهری قرار دارد؟
لندن
موزه معروف بریتانیا درکدام شهر قرار دارد؟
صفویه
سکه‌های لاری در کدام سلسله تاریخی در ایران رواج یافت؟
داریوش اول
کهن ‌‌ترین سکه ایرانی مربوط به زمان کدام پادشاه است؟
نقره
در دوره اسلامی به چه نوع سکه‌هایی درهم گفته میشد؟