Level 28 Level 30
Level 29

مرحله ۲۹


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
سلطان جلال الدین خوارزمشاه
چه کسی از خوارزمشاهیان در مقابل مغولان مقاومت کرد؟
سمرقند
قبر امیر تیمورگورکانی کدام شهر است؟
جهانشاه
مسجد کبود تبریز یادگار کدام شاه قراقویونلوهاست؟
تیمورلنگ
دولت سربداران با حمله چه کسی از بین رفت؟
الغ بیک
رصدخانه سمرقند به امرکدام پادشاه تیموری ساخته شد؟
وقفی
به سرزمین هایی که درآمد آنها صرف امور خیریه میشود چه میگویند؟
ارگ
به مرکز حکومت هر شهر در زمان قدیم چه میگفتند؟
آشور نصیر پال
بنیانگذار امپراطوری آشور کیست؟
آشور بانیپال
آخرین پادشاه مقتدر آشوریان که بود؟
اردشیر سوم
کدام شاه هخامنشی به دست باگواس خواجه مصری کشته شد؟
اردشیر دوم
منمون به معنای باهوش در زبان یونانی لقب کدام شاه هخامنشی است؟
سربداران
جنبشی مردمی از شیعیان ایران که بر علیه ظلم مغولان در سبزوار بوجود آمد؟
هوخشتره
کدام شاه ماد، ارمنستان را به امپراطوری ماد ضمیمه کرد؟
دیااکو
شهر هگمتانه به دستور کدام شاه ماد ساخته شد؟
آشور
اتحاد مانناها بر ضد کدام دولت تشکیل شد؟
اصفهان
در منابع کهن «پارتاکنا» بر کدام ناحیه امروزی اطلاق میشود؟
فرمانروای خوب
معنی لغوی هوخشتره چیست؟
آسیای صغیر
منظور از آسیا در نزد هرودت کجا است؟
اکسایا
نام همدان پیش از عهد مادها چه بود؟
کمبوجیه
یونانیان کدام شاه هخامنشی را مستبد می نامیدند؟
آسیای صغیر
سرزمین باستانی پونت در کدام منطقه قرار داشت؟
پاسارگارد
مراسم تاج گذاری شاهان هخامنشی در کجا انجام می گرفت؟
آرامی
زبان رسمی عهد هخامنشی چیست؟
مرز
اصطلاح پارسوا به چه معنایی است؟
ایگور دیاکونوف
کتاب تاریخ ماد نوشته کدام خاورشناس روسی است؟