Level 2 Level 4
Level 3

مرحله ۳


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
موهنجودارو
پایتخت تمدن دره سند و به معنای تپه مردگان؟
تبت
امروزه مهم ‌ترین مرکز بوداییان در کجاست؟
هند
دراویدی‌ها به مردم کدام سرزمین اطلاق میشود؟
آشوکا
سلسله موریا در هند پس از مرگ کدام پادشاه ضعیف شد؟
روشنی یافته و بیدار شده
بودا به چه معناست؟
چو
دومین سلسله ای که در چین پدید آمد چه نام داشت؟
پارچه ابریشم
چینی‌ها تا پیش از ابداع کاغذ نوشته‌های خود را بر روی چه چیزی می نوشتند؟
برنج
اصلی ‌ترین محصول کشاورزان چین باستان چه بود؟
چین
کاغذ از اختراعات کدام تمدن است؟
چین شی هوانگ دی
کدام یک از فرمانروایان در چین خود را نخستین امپراطور نامید؟
هان
در زمان حکومت کدام سلسله در چین راه ابریشم از امنیت و آبادانی برخوردار بود؟
فردیناند ریختوفن
نخستین کسی که برای بزرگ‌‌ترین مسیر بازرگانی گذشته، نام راه ابریشم نهاد چه کسی بود؟
ایران
مردم کدام سرزمین باستانی از نظرپژوهشگران مخترع سفال سازی در جهان بودند؟
شوش
پایتخت تمدن عیلام چه نام داشت؟
عیلام
مهم‌‌ترین تمدنی که قبل از ورود آریاییها در ایران به وجود آمده بود چه نام داشت؟
نزدیک نهاوند
تمدن باستانی تپه گیان در کدام ناحیه ایران شکل گرفته است؟
آشور
بر اثر حمله‌های مکرر چه قومی، عیلامی‌ها مجبور به انتقال پایتخت خود گردیدند؟
عیلامی
در دوره کدام سلسله باستانی معبد زیگورات چغازنبیل بنا گردید؟
عیلام میانه
عصر طلایی تاریخ عیلام کدام دوره است؟
نزدیک کاشان
تمدن باستانی سیلک در کدام ناحیه ایران شکل گرفته است؟
دز
حاصلخیزی دشت شوش مدیون کدام رود است؟
هل تمتی
عیلامیها کشورشان را چه مینامیدند؟
اینشوشیناک
زیگورات چغازنبیل به کدام خدای عیلامی تقدیم شده است؟
سرزمین خداوند
هل تمتی به زبان عیلامی‌ها چه معناست؟
آشور بانی پال
زیگورات چغازنبیل توسط کدام پادشاه آشوری نابود شد؟