Level 29 Level 31
Level 30

مرحله ۳۰


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
داریوش دوم
پریزاتس یا پروشات ملکه کدام شاه هخامنشی بود؟
سکا ها
فرهاد دوم اشکانی در جنگ با چه کسانی کشته شد؟
گرجستان
ساسانیان کدام مملکت را ورژان و گرژان می گفتند؟
تیرداد اول
کدام شاه اشکانی پایتخت خود را به شهر صد دروازه منتقل کرد؟
مهرداد اول
موسس حقیقی شاهنشاهی پارت که عنوان شاه بزرگ یافت کیست؟
همدان
مقر تابستانی شاهان پارت کجا بود؟
مهرداد دوم
نخستین شاه اشکانی که خود را شاه شاهان خواند؟
ساتراپ
به فرماندار و یا استاندار زمان هخامنشیان چه میگفتند؟
مهرگان
بزرگ‌‌ترین جشن ایرانیان باستان پس از نوروز کدام جشن است؟
نقش رستم
سنگ نگاره پیروزی شاپور اول بر امپراتور روم در کجا منقوش است؟
شاپور دوم
شاپور ذوالاعتکاف لقب کدام شاه ساسانی است؟
واسپوهران
در زمان ساسانی به روسا و خاندانهای بزرگ چه میگفتند؟
ابوجعفر منصور
اولین کسی که کوشید طاق کسری را ویران کند کدام خلیفه عباسی بود؟
شاپور اول
طاق کسری در زمان کدام شاه ساسانی پایه ریزی شد؟
فیروزآباد فارس
نقش برجسته نبرد اردشیر بر اردوان پنجم در کدام منطقه است؟
عمرو بن عبدود
در غزوه خندق کدام سردار مشرکان در جنگ تن به تن با امام علی (ع) کشته شد؟
ذات الرقاع
نماز خوف در کدام غزوه مقرر شد؟
تبوک
حدیث منزلت در ارتباط با حضرت علی (ع) متاثر از کدام غزوه می باشد؟
عمر
بعد از وفات پیامبر (ص) کدام خلیفه، یهودیان را به کلی از عربستان خارج کرد؟
عمر
لقب امیرالمؤمنین از زمان کدام خلیفه رایج شد؟
فارسی
زبان رسمی دربار غزنوی چه بود؟
میرزا حسین خان سپهسالار
بانی مدرسه ناصریه و عمارت بهارستان که بود؟
عثمانی
کدام کشور در عصر قاجار مقام اول را در خرید کالای ایرانی دارا بود؟
اردن
شهر پترا از تمدنهای صخره ای عربستان امروزه در کدام کشور است؟
عمر بن لحی
چه کسی برای اولین بار بتی به نام هبل را با خود به مکه برد؟