Level 30 Level 32
Level 31

مرحله ۳۱


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
طائف
در کدام غزوه مسلمانان از سلاح های سنگین مانند منجنیق بهره بردند؟
عمرو بن امیه
اولین سفیر پیامبر (ص) برای دعوت پادشاهان و روسا به اسلام که بود؟
فتح مکه
پیامبر (ص) شعار الیوم یوم المرحمه را در چه واقعه ای سر داد؟
هجدهم ذیالحجه
حادثه غدیر خم در چندم ذیالحجه روی داد؟
جلولا
شدید‌‌ترین جنگ میان امپراتوری ساسانی و اعراب کدام جنگ بود؟
سعد بن ابی وقاص
فرمانده لشکر مسلمانان در فتح عراق چه کسی بود؟
معاویه بن ابوسفیان
اولین خلیفه امویان چه کسی بود؟
عمرو عاص
چه کسی به همراه ابوموسی اشعری مسئول حل و فصل جنگ بین امام علی (ع) و معاویه در ماجرای حکمیت بود؟
صفین
پیدایش خوارج از نتایج شوم کدام جنگ بود؟
لیله الهریر
شب جنگ یاران معاویه با یاران علی (ع) به چه معروف است؟
اولجایتو
گیلان توسط کدام شاه ایلخانی فتح شد؟
شاه عباس
در زمان کدام شاه صفوی میدان نقش جهان توسعه پیدا کرد؟
شاه عباس
کاخ چهلستون اصفهان به دستور چه کسی احداث آن آغاز شد؟
اولجایتو
شهر سلطان آباد چمچال را کدام یک از ایلخانان بنا کرد؟
غازان خان
مقتدر‌‌ترین پادشاه ایلخانی کدام است؟
سلطان محمد خدابنده اولجایتو
بنیانگذار آموزش عشایری در ایران کدام سلطان است؟
بین‌النهرین
کدام منطقه جهان به عنوان گهواره تمدن شناخته می شود؟
سومر
لاگاش از پایتختهای کدام تمدن باستانی است؟
سامانیان
کدام دودمان در تاریخ پادشاهی ایران در رشد و شکوفایی زبان فارسی دری نقش عمدهای دارند؟
مرداویج بن زیار
بنیانگذار سلسله زیاری در قرن چهارم هجری؟
وشمگیر بن زیار
نوح بن نصر سامانی به همراهی کدام فرمانروای زیاری بر گرگان چیره شد؟
شوش
ستون حاوی قانون حمورابی در کدام منطقه ایران کشف شد؟
موزه لوور
قانون حمورابی اکنون در کدام موزه نگهداری می شود؟
دیوار ندبه
از آخرین بازمانده‌های معبد سلیمان و دومین پرستشگاه در اورشلیم؟
نادر شاه
الماسهای کوه نور و دریای نور از غنایم جنگی کدام شاه ایران است؟