Level 6 Level 8
Level 7

مرحله ۷


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
یثرب
کدام شهر در عربستان بزرگ‌‌ترین مرکز یهودیان بود؟
نجران
مهم‌‌ترین مرکز مسیحیت در جنوب عربستاندر دوران اسلام کدام شهر بود؟
حبشه-یثرب
بعد از دعوت علنی پیامبر اکرم (ص) دو پایگاه اسلام در خارج مکه کدام بودند؟
ابوجهل
نظریه قتل پیامبر اکرم (ص) توسط چه کسی طرح ریزی شد؟
احد
حمزه عموی پیامبر اکرم (ص) در کدام جنگ به شهادت رسید؟
تبوک
مهم‌‌ترین غزوه پیامبر اکرم (ص) در سال نهم هجرت چه نام داشت؟
شایعه قتل پیامبر
مهم‌‌ترین عامل تضعیف روحیه‌ی مسلمانان در غزوه احد چه بود؟
صلح حدیبیه
با بستن کدام قرارداد زمینه فتح مکه بدون درگیری برای مسلمانان فراهم گردید؟
آخرین حجی که پیامبر (ص) در آن شرکت داشت
حجة الوداع چیست؟
خندق
غزوه احزاب به کدام غزوه اطلاق گردید؟
پذیرش اسلام
چه عاملی باعث ایجاد اتحاد قبایل اوس و خزرج گردید؟
صلح حدیبیه
قرآن کریم کدام واقعه را فتح مبین نامید؟
احزاب
قریش با تحریک قبیله غطفان کدام جنگ را علیه مسلمین به راه انداخت؟
حمزة بن عبدالمطلب
پیامبر (ص) در جنگ بدر به چه کسی لقب اسدالله دادند؟
خندق
در کدام غزوه منافقان با شایعه پراکنی سعی در تخریب روحیه ی مسلمانان داشتند؟
قریش
کدام یک از قبایل جزیرة العرب پس از فتح مکه به وسیله پیامبر به طلقاء معروف شد؟
اخراج یهودیان از مدینه
پس از کدام واقعه، امت واحده اسلامی به وسیله مسلمانان در مکه شکل گرفت؟
سال هشتم هجری
فتح مکه در چه سالی صورت گرفت؟
ابوجهل
پیامبر اکرم (ص) چه کسی را فرعون امت نامید؟
غزوه خندق
کدام غزوه به نبرد احزاب مشهور گشت؟
قبایل اوس و خزرج
جنگهای معروف یوم بعاث میان کدام دو دسته رخ داد؟
عبدالله بن ابی
سرکرده منافقان در مدینه چه کسی بود؟
خزرج
عبدالله ابن ابی از کدام قبیله بود؟
غزوه تبوک
حدیث منزلت در جریان کدام حادثه از طرف پیامبر اکرم (ص) درباره‌ی حضرت علی (ع) بیان شد؟
در سال ششم
پیمان صلح حدیبیه در سال چندم هجرت رخ داد؟