Level 7 Level 9
Level 8

مرحله ۸


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
گرفتن ربا
در اسلام از چه چیزی به عنوان جنگ با خدا و رسول (ص) یاد شده است؟
عثمان
پیشرفت مسلمین در شمال آفریقا و پیشروی تا قبرس در زمان کدام خلیفه بود؟
جمل
نبرد حضرت علی (ع) با طلحه و زبیر معروف به چیست؟
بصره
جنگ جمل در کجا اتفاق افتاد؟
معاویه و یارانش
قاسطین به چه کسانی می گویند؟
خونخواهی عثمان
طلحه و زبیر چه چیزی را بهانه شورش خود قرار دادند؟
جنگ جمل
نبرد حضرت علی (ع) با ناکثین که با پیروزی اسلام خاتمه یافت معروف به چه جنگی بود؟
ابوذر غفاری
کدام یک از صحابه رسول خدا (ص) به ربذه تبعید گردید؟
صفین
در جریان کدام یک از جنگهای حضرت علی (ع) با دشمنان اسلام ماجرای حکمیت به وجود آمد؟
ابوبکر
بحران ارتداد در زمان کدام خلیفه روی داد؟
ابوبکر
نخستین درگیری‌های اعراب مسلمان با حکومت ساسانی در عهد کدام خلیفه بود؟
ذات‌السلاسل
کدام نبرد نخستین ضربه را از سوی اعراب به بخشی از نیروهای مرزبان ایرانی وارد آورد؟
یزگرد سوم
با کشته شدن چه کسی حکومت ساسانی توسط مسلمانان منقرض شد؟
مرو
یزدگرد سوم در چه شهری کشته شد؟
عثمان بن حنیف انصاری
در زمان تصرف بصره توسط اصحاب جمل حاکم حضرت علی(ع) در آن شهر چه کسی بود؟
عمربن عبدالعزیز
کدام خلیفه اموی بدگویی به حضرت علی (ع) را که معاویه مرسوم کرده بود ممنوع ساخت؟
عباسیان
ابوسلم خراسانی طرفدار کدام سلسله بود؟
معاویه
در تاریخ اسلام با به قدرت رسیدن چه کسی خلافت موروثی گردید؟
عمربن عبدالعزیز
کدام خلیفه اموی غزوات و جنگهای توسعه طلبانه خارجی را تعطیل کرد؟
عمربن عبدالعزیز
فرمان عدم دریافت جزیه از اهل ذمه یا تازه مسلمانان از سوی کدام خلیفه اموی بود؟
ولید بن عبدالملک
در زمان کدام خلیفه اموی فتوحات مسلمانان در شرق و غرب به اوج خود رسید؟
معاویه
قبرس در زمان کدام خلیفه فتح شد؟
ویران کردن کعبه
کارنامه شوم یزید در آخرین سال حکومت وی با کدام حادثه بسته شد؟
عبدالله بن حنظله
در واقعه حَره مردم مدینه چه کسی را به جای حکومت اموی به رهبری برگزیدند؟
اهل ذمه
به پیروان ادیان الهی که در میان مسلمانان زندگی میکردند و جزیه می‌پرداختند چه میگفتند؟