Level 12 Level 14
Level 13

Səviyyə 13 (İfadə və Sözlər)


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
don't be angry
əsəbləşmə
be ready
hazır ol
on purpose
qəsdən
on the whole
ümumiyyətlə
thought
fikir, düşüncə
but
amma, ancaq, lakin
believe
inanmaq
to look forward to
səbirsizliklə gözləmək
obstacle
maneə
wish
arzulamaq, arzu
ugly
çirkin
at the same time
eyni vaxtda
at the beginning
başlanğıcında
at the end
sonunda
at the top of
zirvədə
at the bottom of
dibində
in a row
növbədə, sırada
in a line
növbədə, cərgədə
in the sky
səmada
in open air
acıq havada
in bad weather
pis havada
near
yaxın, yaxındakı