Level 23 Level 25
Level 24

Səviyyə 24


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
themselves
özləri
uniform
uniforma
either
ya, həmçinin
nowadays
indiki zamanda, hazırki vaxtda
compulsory
məcburi, icbari
able
qadir, bacaran
implemented
həyata keçmiş
curriculum
tədris planı, dərs planı
extremely
son dərəcə
graduated
məzun olmaq
teen
yeni-yetmə
opinion
rəy
decision
qərar
sort
növ, cins, ceşid
knack
bacarıq
discuss
müzakirə etmək
trolley
vaqonetka, vaqonet
spending
xərcləmə, yeyinti
untidy
səliqəsiz
quite
olduqca
decide
qərara gəlmək
local
yerli
whatever
nə, nə isə
boarding-school
internat
rucksack
bel çantası
bully
dalaşqan, kobud
recent
sonuncu,son
benefit
fayda, xeyir
amusing
əyləncəli
almost
təxminən, az-qala
access
giriş, keçid
truly
həqiqətən, doğru
conditions
şərait, mühit
terms
şərt, münasibət
adapt
uyqunlaşmaq