Level 10 Level 12
Level 11

Equations and inequalities


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
variable
zmienna
domain of the variable
dziedzina zmiennej
degree of an algebraic equation
stopień równania algebraicznego
expression
wyrażenie
equation
równanie
algebraic equation
równanie algebraiczne
solution
rozwiązanie
root of the equation
pierwiastek równania
double root
pierwiastek podwójny
extraneous solution
rozwiązanie dodatkowe
inequality
nierówność
unknown
niewiadoma
identity
tożsamość
conditional equation
równanie warunkowe
linear equation
równanie liniowe
quadratic equation
równanie kwadratowe
exponential equation
równanie wykładnicze
fractional equation
równanie ułamkowe
equivalent equations
równania równoważne
cubic equation
równanie trzeciego stopnia
logarithmic equation
równanie logarytmiczne
discriminant
wyróżnik równania kwadratowego
quadratic formula
wzór na pierwiastki równania kwadratowego
term
składnik (wyrażenia)
coefficient
współczynnik
left-hand side of the equation
lewa strona równania
right-hand side of the equation
prawa strona równania
system of equations
równania tworzące układ równań
interval
przedział
check
sprawdzać
system of linear equations in two variables
układ równań liniowych o dwóch zmiennych
substitution
podstawienie
comparison
porównanie
elimination
eliminacja
solve an equation
rozwiązać równanie
satisfy an equation
spełnić równanie
apply
zastosować
transfer
przenieść
sketch a graph
narysować wykres
set equal to zero
przyrównać do zera
infinite interval
przedział nieskończony
endpoints
punkty końcowe
in terms of
wyrażony jako
binomial
dwumian