Level 12 Level 14
Level 13

Functions


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
range
przeciwdziedzina
image
zbiór wartości funkcji
domain
dziedzina
natural domain
dziedzina naturalna
argument
argument
composite function
funkcja złożona
inverse function
funkcja odwrotna
independent variable
zmienna niezależna
dependent variable
zmienna zależna
periodic function
funkcja okresowa
increasing function
funkcja rosnąca
decreasing function
funkcja malejąca
function defined at a point
funkcja określona w punkcie
function undefined at a point
funkcja nieokreślona w punkcie
continuous function
funkcja ciągła
discontinuous function
funkcja nieciągła
odd function
funkcja nieparzysta
even function
funkcja parzysta
constant function
funkcja stała
the greatest value
maksimum funkcji
the least value
minimum funkcji
limit of a function
granica funkcji
one-sided limit
granica jednostronna
approach a limit
zdążać do granicy
monotone function
funkcja monotoniczna
neighbourhood of a point
otoczenie punktu
deleted neighbourhood
sąsiedztwo (punktu)
derivative
pochodna
horizontal asymptote
asymptota pozioma
vertical asymptote
asymptota pionowa
graph of a function
wykres funkcji
x-intercept
punkt przecięcia z osią współrzędnych x
y-intercept
punkt przecięcia z osią współrzędnych y
inflection point
punkt przegięcia
concave upward
wypukła (funkcja)
concave downward
wklęsła (funkcja)
implicit function
funkcja jawna
explicit function
funkcja uwikłana
linear function
funkcja liniowa
quadratic function
funkcja kwadratowa
polynomial function
funkcja wielomianowa
exponential function
funkcja wykładnicza
power function
funkcja potęgowa
logarithmic function
funkcja logarytmiczna
trigonometric function
funkcja trygonometryczna
rational function
funkcja wymierna
irrational function
funkcja niewymierna
cyclometric function
funkcja cyklometryczna (kołowa, odwrotna do funkcji trygonometrycznych)
piecewise function
funkcja odcinkowa, funkcja określona na przedziałach
comparison test
porównanie (test porównawczy)
injective
iniekcja
surjective
surjekcja
bijective
bijekcja
asymptote
asymptota