Level 13 Level 15
Level 14

Calculus


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
critical value of a function
wartość krytyczna
right handed derivative
pochodna prawostronna
left handed derivative
pochodna lewostronna
differential
różniczka
differentiation
różniczkowanie
rules of differentiation
reguły różniczkowania
twice differentiable function
funkcja podwójnie różniczkowalna
incremental change
przyrost
tangent line
styczna
average rate of change
średnie tempo zmiany
instantaneous rate of change
chwilowa zmiana
approximate
przybliżenie
antiderivative
funkcja pierwotna
integration
całkowanie
integral
całka
sigma notation
zapis sigma
summation sign
znak sumy
integral sign
znak całkowania
definite integral
całka oznaczona
indefinite integral
całka nieoznaczona
upper limit of integration
górna granica całkowania
lower limit of integration
dolna granica całkowania
integrand function
funkcja podcałkowa
constant of integration
stała całkowania
error
błąd
algebraic substitution
podstawienie algebraiczne
integration by parts
całkowanie przez części
integration by substitution
całkowanie przez podstawienie
the Chain Rule
wzór na pochodną funkcji złożonej
infinitesimal
nieskończenie mały
critical point
punkt krytyczny