Level 14 Level 16
Level 15

Basic concepts of 2D geometry


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
line
linia
line segment
odcinek
ray
półprosta
transversal
linia poprzeczna przecinająca inne linie
midpoint
punkt środkowy
curve
krzywa
vertex
wierzchołek, początek półprostej
bisector
symetralna odcinka, dwusieczna kąta
plane
płaszczyzna
plane geometry
planimetria
plane figure
figura płaska
flat space
przestrzeń płaska
area
powierzchnia
collinear points
punkty współliniowe
parallel
równoległy
perpendicular
prostopadły (o liniach)
orthogonal
prostopadły, tworzący kąt prosty, pojęcie uogólnione
vertical
pionowy
horizontal
poziomy
coplanar
współpłaszczyznowy
equidistant
jednakowo odległy
right angle
kąt prosty
oblique angle
kąt różny od kąta prostego
straight angle
kąt półpełny
acute angle
kąt ostry
obtuse angle
kąt rozwarty
reflex angle
kąt wklęsły
zero angle
kąt zerowy
round angle
kąt pełny
convex angle
kąt wypukły
interior angle
kąt wewnętrzny
exterior angle
kąt zewnętrzny
alternate angles
kąty naprzemianległe
congruent angles
kąty przystające
corresponding angles
kąty odpowiadające
angle of inclination
kąt nachylenia
angle of depression
kąt odchylenia
angle of intersection
kąt przecięcia
angle of rotation
kąt obrotu
adjacent
przyległy
radians
radiany
hyperbola
hiperbola
lattice
krata (porządek)
degree
stopień