Level 15 Level 17
Level 16

Triangles


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
equilateral triangle
trójkąt równoboczny
isosceles triangle
trójkąt równoramienny
scalene triangle
trójkąt nierównoboczny
acute triangle
trójkąt ostrokątny
obtuse triangle
trójkąt rozwartokątny
equiangular
równokątny
solve the triangle
rozwiązać trójkąt
solve for the third angle
znaleźć trzeci kąt
Pythagorean triples
trójki pitagorejskie
Pythagorean Theorem
twierdzenie Pitagorasa
base of the triangle
podstawa trójkąta
perimeter
obwód
side
bok
leg
przyprostokątna
hypotenuse
przeciwprostokątna
median of a triangle
środkowa trójkąta
centroid
środek ciężkości figury geometrycznej w punkcie przecięcia środkowych
orthocentre
ortocentrum (punkt przecięcia wysokości trójkąta)
incentre
środek przecięcia dwusiecznych kątów (środek okręgu wpisanego)
circumcentre
środek przecięcia prostopadłych dwusiecznych boków trójkąta (środek okręgu opisanego)
altitude
wysokość
congruence
przystawalność
congruent
przystający
similarity
podobieństwo
similar
podobny
translation
przesunięcie
rotation
obrót
reflection
odbicie