Level 16 Level 18
Level 17

Circles and ellipses


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
circle
koło/okrąg
disc
dysk
concentric circles
okręgi współśrodkowe
circumference
obwód koła
radius
promień
diameter
średnica
sector
wycinek
segment
segment
secant
sieczna
chord
cięciwa
arc
łuk
annulus
pierścień
ellipse
elipsa
focus
ognisko
major axis of an ellipse
wielka oś elipsy
minor axis of an ellipse
mała oś elipsy
semi-major axis of an ellipse
wielka półoś elipsy
semi-minor axis of an ellipse
mała półoś elipsy
tangent
styczna
circumcircle to a polygon
okrąg opisany
incircle to a polygon
okrąg wpisany
circumscribe about a polygon
opisać na
inscribe in a polygon
wpisać w
subtend
leżeć naprzeciwko (np. łuku lub kąta)
intercept
wyznaczać odcinek prostej
radii
promienie (np. okręgów)
circle sector
wycinek koła