Level 18 Level 20
Level 19

Constructions and plane geometry revision


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
draw a line parallel to a given line
wykreśl linię równoległą do podanej linii
bisect a given angle
wykreśl dwusieczną kąta
erect a perpendicular to a given line at a given point in the line
poprowadź prostopadłą do danej linii przez dany punkt na linii
erect a perpendicular to a given line at a given point outside the line
poprowadź prostopadłą do danej linii przez dany punkt poza linią
extend a line
przedłuż prostą
construct an angle of 60 degrees
zbuduj kąt 60 stopni
locate the centre of a given circle
znajdź środek koła
draw a circle through three given points
narysuj okrąg przez trzy podane punkty
draw a tangent to a given circle through a given point
narysuj styczną do danego okręgu w danym punkcie
draw a common tangent to two given circles
wykreśl okrąg o wspólnej stycznej
draw a circle with a given radius
wykreśl okrąg o podanym promieniu
draw a series of circles between two given relatively inclined lines, touching the lines and touching each other
narysuj serię okręgów między dwoma podanymi względnie nachylonymi liniami, dotykając linii i dotykając się nawzajem
circumscribe a circle about a given triangle
opisz okrąg na podanym trójkącie
circumscribe a circle about a given square
opisz okrąg na podanym kwadracie
inscribe a circle in a given rectangular polygon
wpisz okrąg na podanym prostokącie
construct a triangle on a given base the lengths of the sides being given
wykreśl trójkąt o danej podstawie z podanymi długościami boków
construct a triangle of a given base and a given height
wykreśl trójkąt o danej podstawie i wysokości
construct a square with a given diagonal
wykreśl kwadrat o podanej przekątnej
inscribe a regular polygon in a given circle
wpisz wielokąt foremny w podany okrąg
circumscribe a regular polygon about a given circle
opisz wielokąt foremny w podany okrąg