Level 20 Level 22
Level 21

Trigonometry and the Cartesian coordinate system


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rectangular coordinate system
układ współrzędnych prostokątnych
coordinate
współrzędna
ordinate
rzędna
abscissa
odcięta
intercept
punkt przecięcia prostej z osią współrzędnych
origin
początek układu współrzędnych
slope of a line
nachylenie linii
initial side of an angle
ramię początkowe kąta
terminal side of an angle
ramię końcowe kąta
coterminal angles
kąty mające wspólne ramię końcowe
degree measure
miara kątowa
radian measure
miara łukowa
trigonometric circle
koło trygonometryczne
domain of a function
dziedzina funkcji
range of a function
zbiór wartości funkcji
amplitude of a function
amplituda funkcji
bound
ograniczenie/majoranta
sine
sinus
sine wave
sinusoida
cosine
kosinus
tangent
tangens
cotangent
kotangens
quadrant
ćwiartka (np. koła)
inverse trigonometric function
funkcja odwrotna do funkcji trygonometrycznej
trigonometric identity
tożsamość trygonometryczna