Level 21
Level 22

Vectors


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vector
wektor
magnitude of a vector
długość wektora
direction of a vector
kierunek wektora
sense of a vector
zwrot wektora
unit vector
wektor jednostkowy
zero vector
wektor zerowy
free vector
wektor swobodny
initial point of a vector
początkowy punkt wektora
terminal point of a vector
koniec wektora
negative of a vector
wektor przeciwny
resultant of two vectors
wypadkowa dwóch wektorów
difference of two vectors
różnica dwóch wektorów
position vector
wektor położenia
resolve a vector
rozłożyć wektor
components of a vector
składowe wektora
scalar multiple
iloczyn wektora i liczby
vector product
iloczyn wektorowy
scalar product
iloczyn skalarny
origin of the coordinate system
początek układu współrzędnych
point of application
punkt przyłożenia
right-hand rule
reguła prawej dłoni
rectangular components
składowe prostokątne
2D space
przestrzeń dwuwymiarowa
polar coordinate system
biegunowy układ współrzędnych
resultant vectors
wypadkowa wektorów