Level 3 Level 5
Level 4

Numbers


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
number
liczba
numeral
liczebnik
digit
cyfra
integer
liczba całkowita
complex number
liczba zespolona
composite number
liczba złożona
conjugate number
liczba sprzężona
even number
liczba parzysta
imaginary number
liczba urojona
inverse number
liczba odwrotna
irrational number
liczba niewymierna
natural number
liczba naturalna
negative number
liczba ujemna
non-negative number
liczba nieujemna
odd number
liczba nieparzysta
opposite number
liczba przeciwna
ordinal number
liczba porządkowa
positive number
liczba dodatnia
prime number
liczba pierwsza
rational number
liczba wymierna
real number
liczba rzeczywista
transcendental number
liczba przestępna
imaginary unit
jednostka urojona
real part of a complex number
część rzeczywista liczby zespolonej
imaginary part of a complex number
część urojona liczby zespolonej
additive inverse
element odwrotny do danego w przypadku dodawania
perfect square
liczba będąca kwadratem danej liczby
multiple
wielokrotność
entity
pojęcie
union of sets
suma zbiorów
least upper bound
kres górny
greatest lower bound
kres dolny
bounded from above
ograniczony z góry
bounded from below
ograniczony z dołu
prime factorization
rozkład na czynniki pierwsze
countable
policzalny
conjugate
sprzężenie
subset
podzbiór