Level 5 Level 7
Level 6

Four basic operations


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
positional number system
system pozycyjny
decimal system
system dziesiętny
binary system
system dwójkowy/binarny
place value of a digit
pozycja cyfry
expanded notation
zapis w formie rozszerzonej
operation
działanie, operacja
addition
dodawanie
add
dodać
addend
składnik sumy
sum
suma
subtraction
odejmowanie
subtract
odejmować
minuend
odjemna
subtrahend
odjemnik
difference
różnica
residual
reszta z odejmowania
multiplication
mnożenie
multiply
mnożyć
multiplier
mnożnik
multiplicand
mnożna
factor
czynnik
product
iloczyn
multiplication table
tabliczka mnożenia
identity element
element neutralny
division
dzielenie
divisor
dzielna
dividend
dzielnik
quotient
iloraz
remainder
reszta z dzielenia
inverse operation
działanie odwrotne
commutative property
prawo przemienności
associative property
prawo łączności
distributive property
prawo rozdzielności
long addition
dodawanie w słupku
long subtraction
odejmowanie w słupku
long multiplication
mnożenie w słupku
long division
dzielenie w słupku