Level 7 Level 9
Level 8

Fractions


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fraction
ułamek
common fraction
ułamek zwykły
proper fraction
ułamek właściwy
improper fraction
ułamek niewłaściwy
decimal
ułamek dziesiętny
numerator
licznik
denominator
mianownik
equivalent fractions
ułamki równoważne
the least common denominator
najmniejszy wspólny mianownik
the least common multiple
najmniejsza wspólna wielokrotność
the greatest common factor
największy wspólny podzielnik
mixed number
liczba mieszana
reduce to lowest terms
skrócić ułamek do najprostszej postaci
prime numbers
liczby pierwsze
common to decimal conversion
zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne
repetend
okres ułamka
complex fraction
ułamek złożony
reciprocal
odwrotność
rationalize
usuwać niewymierność z mianownika
distribute
rozłożyć
recurring
ułamek dziesiętny okresowy