Level 2 Level 4
Level 3

作為人類


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shiawase desu
是幸福的
kanashin de imasu
是悲伤的
okotte imasu
在生气
machigatte imasu
错了
tadashii desu
是正确的
tsukarete imasu
(现在) 累了;觉得累
...ga
提示主语的虚词;但是
ii desu; yoi desu
是好的;能够 (允许)
warui desu
是坏的
kibun
感觉;心情
kibun ga warui desu
是不舒服的;是难受的
onaka
肚子
suite imasu
是空的
onaka ga suite imasu
是饿的;肚子饿了
nodo
喉咙
kawaite imasu
是干的;是干燥的
nodo ga kawaite imasu
口干的;觉得口干
watashi wa kibun ga warui desu
我觉得不舒服
Riho san wa tsukarete imasu
里保女士累了;里保女士,你累了
Shō san wa onaka ga suite imasu ka?
翔先生饿了吗?;翔先生,你饿了吗?
watashi wa machigatte imasu ka?
是我错了吗?
watashi wa tadashii desu
我是对的