Level 17 Level 19
Level 18

Шоппинг-терапия


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kasa
зонт
baggu
сумка
saifu
кошелёк
oshikko o shimasu
пИсать
watashi wa...naku te wa ike masen
я должен ... ; мне нужно ...
atarashii desu
новый
furui desu
старый (вещи)
shimatte imasu
быть закрытым
aite imasu
быть открытым
Shō san wa atarashii shatsu ga hoshii desu ka?
хочет ли господин Шо новую рубашку?
Riho san wa aoi zubon ga hoshii desu ka?
хочет ли госпожа Рихо синие брюки?
watashi wa midori no sukāto ga hoshii desu
я хочу зелёную юбку
Suzuki san wa nani o kai tai desu ka?
что господин Сузуки хочет купить?
watashi wa fuku o kai tai desu
я хочу купить одежду
ginkō wa aite imasu
банк открыт
watashi wa kasa o kawa naku te wa ike masen
я хочу купить зонт
watashi wa oshikko o shinakutewa ikemasen
мне нужно попИсать