Level 13 Level 15
Level 14

Level 14


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ano hito tachi wa dare desu ka?
¿quiénes son?
kono hito wa watashi no okāsan desu
esta es mi madre
kono hito wa watashi no ani desu
él es mi hermano mayor
sono hito wa watashi no musume dewa arimasen
esa no es mi hija
kono hito wa nihon shusshin no watashi no tomodachi desu
este es mi amigo de Japón
Shō san wa kanojo ga imasu ka?
¿tiene novia el Sr. Sho?
Riho san no kareshi wa shigoto o shite imasu ka?
¿tiene trabajo el novio de la Sta. Riho?
Suzuki san wa ofisu de hatarai te imasu
el Sr. Suzuki trabaja en una oficina