Level 2 Level 4
Level 3

Level 3


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
densha no eki wa doko desu ka?
¿dónde está la estación de tren?
kōen wa asoko desu
el parque está allí
watashi tachi wa mondai ga arimasu
tenemos un problema
michi ni mayoi mashi ta
nos hemos perdido
Suzuki san wa chizu o motte imasu ka?
Sr. Suzuki, ¿tiene usted un mapa?
watashi wa gaikoku jin desu
soy extranjero
watashi wa sukoshi konran shi mashi ta
estoy un poco confundido
Maria san wa doko ni ikimasu ka?
sta. María, ¿a dónde va?
Suzuki san wa gekijō ni ikimasu
el Sr. Suzuki va al teatro
watashi wa koko shusshin dewa arimasen
no soy de aquí
watashi wa gekijō o mitsuketai desu
quiero encontrar el teatro