Level 4 Level 6
Level 5

Level 5


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nedan
precio
mimasu
mirar; ver
...shite mimasu
intentar
tameshite mimasu
probarse; probar
shichakushitsu
probadores
yasui desu
es barato
hontō
realmente; cierto
jissai
de hecho
watashi wa atarashii bōshi ga hitsuyō desu
necesito un sombrero nuevo
mi te!
¡mira!
watashi wa sen en shika arimasen
solo tengo 1000 yenes
kore o tameshite miru koto wa kanō desu ka?
¿me lo puedo probar?
watashi wa kangaeru jikan ga hitsuyō desu
necesito tiempo para pensar
sore wa hontōni takai desu
es muy caro
kore wa motto yasui desu
este es más barato
are wa jissai wa motto ōkii desu
de hecho ese es más grande