Level 22 Level 24
Level 23

En el aeropuerto


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kūkō
aeropuerto
biza
visado
tōjō ken
tarjeta de embarque
pasupōto
pasaporte
kippu
billete
tāminaru
terminal
nimotsu
equipaje
sūtsukēsu
maleta
ryokō shimasu
viajar
otozure masu
visitar
mise masu
mostrar
norimasu
montar en (vehículo)
omoi desu
es pesado
karui desu
es ligero
Shō san wa dono kuni o otozure tai desu ka?
¿qué país quiere visitar, Sr. Sho?
tāminaru dewa kippu to bisa o motte i naku te wa ike masen
necesitas billete y visado en la terminal
kūkō dewa pasupōto o mise naku te wa ike masen
tienes que enseñar tu pasaporte en el aeropuerto
watashi tachi wa takushī ni nora naku te wa ike masen
tenemos que coger un taxi
watashi no nimotsu wa omosugimasu
mi equipaje es demasiado pesado