Level 22 Level 24
Level 23

No aeroporto


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kūkō
aeroporto
biza
visto
tōjō ken
cartão de embarque
pasupōto
passaporte
kippu
bilhete; tíquete
tāminaru
terminal
nimotsu
bagagem
sūtsukēsu
mala
ryokō shimasu
viajar
otozure masu
visitar
mise masu
mostrar
norimasu
andar (em um veículo)
omoi desu
é pesado
karui desu
é leve
Shō san wa dono kuni o otozure tai desu ka?
Sr. Sho, que país você gostaria de visitar?
tāminaru dewa kippu to bisa o motte i naku te wa ike masen
você precisa ter um bilhete e um visto no terminal
kūkō dewa pasupōto o mise naku te wa ike masen
você tem que mostrar o seu passaporte no aeroporto
watashi tachi wa takushī ni nora naku te wa ike masen
nós temos que tomar um táxi
watashi no nimotsu wa omosugimasu
minha bagagem está muito pesada