Level 19 Level 21
Level 20

Kelime Hazineni Doldur: İlgi alanları


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
watashi no ani wa daigaku de benkyō shite imasu
abim üniversite okuyor
watashi no musume wa yōchien ni itte imasu
kızım anaokuluna gidiyor
Suzuki san wa nani o suru no ga daisuki desu ka?
Suzuki bey ne yapmayı sever?
Maria san wa nani ni kyōmi ga arimasu ka?
Maria hanımın neye ilgisi var?
Riho san wa shinbun o yomu no ga kirai desu
Riho hanım gazete okumaktan nefret eder
Shō san wa geijutsu ni kyōmi ga arimasu ka?
Sho beyin sanata ilgisi var mı?
Riho san wa gogaku ni kyōmi ga arimasu
Riho hanımın dillere ilgisi var
watashi no kanojo wa geijutsu to ongaku ga kirai desu
kız arkadaşım sanat ve müzikten nefret eder
watashi tachi no okāsan wa itsumo nyūsu o mi te imasu
annemiz her zaman haberleri izler