Level 36 Level 38
Level 37

Gelecekten Bahsedelim


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
watashi wa yo ji ni ie ni imasu
saat dörtte evde olacağım
watashi wa ashita gakkō ni i masen
yarın okulda olmayacağım
watashi tachi wa natsu nihon ni ikimasu
bu yaz Japonya'ya gidiyoruz
Suzuki san wa dare to issho ni ikimasu ka?
Suzuki bey kiminle gidiyor?
Maria san wa tsugi no fuyu ni nihon e kimasu
Maria hanım gelecek kış Japonya'ya gidecek