Level 13 Level 15
Level 14

내 친구를 소개해요


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ano hito tachi wa dare desu ka?
그 사람들은 누구예요?
kono hito wa watashi no okāsan desu
이분은 제 엄마예요
kono hito wa watashi no ani desu
이 사람은 내 형이에요; 이 사람은 내 오빠예요
sono hito wa watashi no musume dewa arimasen
그 사람은 내 딸이 아니에요
kono hito wa nihon shusshin no watashi no tomodachi desu
이 사람은 일본에서 온 내 친구예요
Shō san wa kanojo ga imasu ka?
쇼우씨는 여자친구가 있어요?
Riho san no kareshi wa shigoto o shite imasu ka?
리호씨의 남자친구는 직장이 있어요?
Suzuki san wa ofisu de hatarai te imasu
수즈끼씨는 사무실에서 일해요